Formy demokracie

Demokracia je rozhodovaci systém, v ktorom o výsledku rozhodnú ľudia spoločne, vyjadrením svojho názoru – hlasu.

Rovnosť ľudí zabezpečuje aj rovnosť “váhy” hlasu. Výsledkom demokratického rozhodnutia je riešenie, ku ktorému sa prikloní väčší počet ľudí. Demokratické princípy sa prirodzene používajú v rôznych typoch spoločenstiev, organizácií či klubov. 

Najčastejšie sa pojem demokracia používa v súvislosti s politickým zriadením štátu.

Demokratický systém štátu je systém slobody, poriadku a zaručovania práv jednotlivcom a spoločenským skupinám. Demokracia je princíp realizácie vôle ľudu, deľby moci, občianskych práv a suvenerity. V demokratickom rozhodovaní je ochránená menšina podriadená väčšine.