Štátna pomoc

Sociálne príspevky

Čo je štátna pomoc?

Podpora podnikania, zvyšovanie zamestnanosti (tvorba nových pracovných miest) a posilnenie podnikateľského prostredia je hlavným cieľom poskytovania peňažnej štátnej pomoci.

Štátna pomoc je určená tiež na poskytovanie úhrady škôd spôsobených prírodnými katastrofami alebo inými mimoriadnymi udalosťami. Z hľadiska sociálnej pomoci je štátna pomoc poskytovaná aj jednotlivým spotrebiteľom.

Ako sa poskytuje štátna pomoc?

Štátna pomoc je poskytovaná priamo alebo nepriamo z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu, z rozpočtu poskytovateľa alebo z vlastných zdrojov podnikateľskému subjektu.

Podmienkou poskytnutia štátnej pomoci je splnenie požadovaných atribútov.

Štátna pomoc je poskytovaná bez diskriminácii pôvodu výrobku alebo služby. 

Štátna pomoc v rámci pravidiel hospodárskej súťaže!

Zakázané je poskytovať štátnu pomoc, ktorá narušuje alebo potenciálne narušuje hospodársku súťaž. Narušením hospodárskej súťaže sa rozumie:

  • zvýhodňuje určitých podnikateľov
  • zvýhodňuje výrobu tovaru,
  • zvýhodňuje poskytovanie služieb,
  • nepriaznivým spôsobom ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi spoločenstva.

Kontrola poskytovania štátnej pomoci

Zámer chrániť vzťahy medzi podnikateľmi v rámci hospodárskej súťaže, ktorá prirodzene zo svojej povahy presahuje hranice jednotlivých členských štátov a zabezpečiť bezproblémové a efektívne fungovanie spoločného trhu je obsiahnutý v článku 87 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva.

V spolupráci s členskými štátmi bola zriadená komisia, ktorá priebežne skúma systémy pomoci poskytovanej v členských štátoch a navrhuje príslušné opatrenia.

Viac info na stránkach  Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny  Slovenskej republiky.