Plán obnovy a odolnosti

Slovenskej republiky

Reštart európskej ekonomiky
– Plán obnovy 

Plán obnovy je spoločnou reakciou krajín EÚ na dôsledky pandémie COVID – 19 a súvisiaci pokles ekonomiky.
Plán obnovy a odolnosti SR je tvorený rozsiahlym balíkom reforiem a investícií, ktoré je možné čerpať a realizovať do roku 2026.

Ciele reforiem a investícií

Cieľom opatrení v balíku Plánu obvovy a odolnosti Slovenskej republiky sú reformy a investície k dosiahnutiu priemernej životnej úrovne s Európskou úniou.

Plán reforiem a investícií

Reformy a investície v Pláne obnovy a odolnosti SR vychádzajú z výziev identifikovaných v európskom kontexte a to predovšetkým v odporúčaniach Európskej komisie pre Slovensko.

Stanovené spoločenské výzvy boli definované na základe porovnania ekonomických výsledkov a spoločenských kontextov Slovenska voči priemeru Európskej únie a deklarovaných spoločných európskych hodnôt a priorít.

Koordinátor projektu 
– Národná implementačná a koordinačná autorita

Úadom vlády SR bola zriadená sekcia Plánu obnovy pod názvom Národná implementačná a koordinačná autorita (NIKA).
Úlohou Národnej implementačnej a koordinačnej autority je na národnej úrovni koordinovať realizáciu Plán obnovy a odolnosti SR a je jednotným kontaktným miestom pre komunikáciu s Európskou komisiou pre Plán obnovy.

Národná implementačná a koordinačná autority (NIKA) vo svojej činnosti:

 • usmerňuje subjekty pri vykonávaní Plánu obnovy, 
 • kontroluje vykonávateľov, sprostredkovateľov a prijímateľov; 
 • vypracováva systém implementácie plánu obnovy; 
 • monitoruje a hodnotí stav jeho vykonávania a ďalšie úlohy, ktoré vyplývajú zo zákona č. 368/2021 Z.z. o mechanizme na podporu Plánu obvovy a odolnosti SR.

Realizátori projektu

Vykonávateľom Plánu obvovy a odolnosti SR je ústredný orgán štátnej správy určený vládou, ktorý zodpovedá za realizáciu investície alebo realizáciu reformy v súlade s plánom obnovy. 

Vykonávateľ určuje priame vyzvania a otvára výzvy,
do ktorých sa môžu zapojiť samosprávy, firmy, občania, akademický sektor, inovátori aj neziskový sektor. 

Vykonávatelia plánu obnovy

 • Ministerstvo zdravotníctva SR
 • Ministerstvo životného prostredia SR
 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • Ministerstvo dopravy SR
 • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
 • Ministerstvo hospodárstva SR
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • Ministerstvo financií SR
 • Ministerstvo spravodlivosti SR
 • Ministerstvo vnútra SR
 • Ministerstvo kultúry SR
 • Úrad pre verejné obstarávanie
 • Úrad vlády SR – Výskumná a inovačná autorita

Vykonávateľ plánu obnovy na Úrade vlády SR

 • Politika boja proti podvodom
 • Procesný manuál sekcie ekonomiky k implementácii POO

Oblasti reforiem a investícií

Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky je rozdelený do piatich základných oblastí:

 • lepšie vzdelanie pre každého
 • konkurencieschopné a inovatívne Slovensko
 • zelené Slovensko
 • zdravý život pre každého
 • efektívny štát a digitalizácia

Oblasti
– Komponenty Plánu obnovy

Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky je tvorený komponentami –  oblasťami feroriem a investícií

Zelená ekonomika

 • Komponent 1: Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra 

 • Komponent 2: Obnova budov

 • Komponent 3: Udržateľná doprava

 • Komponent 5: Adaptácia na zmenu klímy

Priemysel

 • Komponent 4: Dekarbonizácia priemyslu 

Vzdelávanie
– Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy 

 • Komponent 6: Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch

Vzdelávanie
– Základné a stredné školstvo

 • Komponent 7: Vzdelávanie pre 21. storočie 

Vzdelávanie

 • Komponent 8: Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl 

Veda, výskum a inovácie

 • Komponent 9: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Trh práce; Vzdelávanie; Veda, výskum a inovácie

 • Komponent 10: Lákanie a udržanie talentov 

Zdravie

 • Komponent 11: Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť 

 • Komponent 12: Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie 

 • Komponent 13: Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť 

Podnikateľské prostredie,
kvalita verejnej správy, digitalizácia procesov vo verejnej správe

 • Komponent 14: Zlepšenie podnikateľského prostredia 

Účinnosť justičného systému,
boj proti korupcii, posilnenie integrity a nezávislosti súdnictva

 • Komponent 15: Reforma justície 

Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí,
kvalita a efektívnosť verejnej správy, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva

 • Komponent 16: Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva

Digitalizácia 

 • Komponent 17: Digitálne Slovensko (štát v mobile, kybernetická bezpečnosť, rýchly internet pre každého, digitálna ekonomika)

Fiškálne reformy,
dôchodková reforma a riadenie verejných investícií

 • Komponent 18: Zdravé, udržateľné a konkurencieschopné verejné financie