Územná samospráva

Slovenskej republiky

Čo je územná samospráva?

Základom územnej samosprávy je obec. Územnú samosprávu tvorí obec a vyšší územný celok.
Obec a vyšší územný celok sú samostatné územné samosprávne a správne celky Slovenskej republiky združujúce osoby, ktoré majú na ich území trvalý pobyt.

Ústava Slovenskej republiky | Štvrtá hlava

Samostatne hospodáriace obce
a výššie územné celky

Obec a vyšší územný celok sú právnické osoby, ktoré za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodária s vlastným majetkom a so svojimi finančnými prostriedkami.

Obec a vyšší územný celok financujú svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov,  ako aj zo štátnych dotácií. Zákon ustanoví, ktoré dane a poplatky sú príjmom obce a ktoré dane a poplatky sú príjmom vyššieho územného celku. Štátnych dotácií sa možno domáhať len v medziach zákona.

Združovanie sa obcí
na zabezpečenie vecí spoločného záujmu

Obec má právo združovať sa s inými obcami na zabezpečenie vecí spoločného záujmu; rovnaké právo združovať sa s inými vyššími územnými celkami má aj vyšší územný celok. Podmienky ustanoví zákon.

Samospráva riadená zhromaždeniami občanov, zákonnými nariadenia a medzinárodnými zmluvami

Územná samospráva sa uskutočňuje na zhromaždeniach obyvateľov obce, miestnym referendom, referendom na území vyššieho územného celku, orgánmi obce alebo orgánmi vyššieho územného celku. Spôsob vykonania miestneho referenda a referenda na území vyššieho územného celku ustanoví zákon.

Povinnosti a obmedzenia
pri výkone územnej samosprávy možno obci a vyššiemu územnému celku ukladať zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy, v zmysle Ústavy SR.

Štát môže zasahovať
do činnosti obce a vyššieho územného celku len spôsobom ustanoveným zákonom.

Vo veciach územnej samosprávy
a na zabezpečenie úloh vyplývajúcich pre samosprávu zo zákona môže obec a vyšší územný celok vydávať všeobecne záväzné nariadenia.

Obec

Orgánmi obce sú:

  • obecné zastupiteľstvo,
  • starosta obce.

Obecné zastupiteľstvo
tvoria poslanci obecného zastupiteľstva. Poslancov volia na štvorročné obdobie obyvatelia obce, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Voľby poslancov sa uskutočňujú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním.

Starostu obce
volia obyvatelia obce, ktorí majú na jej území trvalý pobyt, na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním na štvorročné obdobie. Starosta obce je výkonným orgánom obce; vykonáva správu obce a zastupuje obec navonok. Dôvody a spôsob odvolania starostu pred uplynutím volebného obdobia ustanoví zákon.

Vyšší územný celok

Orgány vyššieho územného celku sú:

  • zastupiteľstvo vyššieho územného celku,
  • predseda vyššieho územného celku.

Zastupiteľstvo vyššieho územného celku tvoria poslanci
zastupiteľstva vyššieho územného celku. Poslancov volia obyvatelia, ktorí majú trvalý pobyt v územnom obvode vyššieho územného celku, na štvorročné obdobie. Voľby poslancov sa uskutočňujú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním.

Predsedu vyššieho územného celku volia obyvatelia,
ktorí majú trvalý pobyt v územnom obvode vyššieho územného celku, na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním na štvorročné obdobie. Dôvody a spôsob odvolania predsedu vyššieho územného celku pred uplynutím volebného obdobia ustanoví zákon. Predseda vyššieho územného celku je výkonným orgánom vyššieho územného celku, vykonáva správu vyššieho územného celku a zastupuje vyšší územný celok navonok.

Vedeli ste že?

Zákon ustanovuje predpoklady a spôsob vyhlásenia obce za mesto; upravuje aj názvy orgánov mesta.

Prenesenie výkonu určených úloh
miestnej štátnej správy

Na obec a vyšší územný celok možno zákonom preniesť výkon určených úloh miestnej štátnej správy. Náklady takto preneseného výkonu štátnej správy uhrádza štát.

Pri výkone štátnej správy môže obec a vyšší územný celok vydávať (v rámci svojej územnej pôsobnosti na základe splnomocnenia v zákone a v jeho medziach všeobecne) záväzné nariadenia.
Výkon štátnej správy prenesený na obec alebo na vyšší územný celok zákonom riadi a kontroluje vláda. Podrobnosti vždy ustanoví zákon.

Realizácia územnej samosprávy

Samosprávny kraj alebo vyšší územný celok – VÚC je najvyššia územná samosprávna jednotka na území Slovenska. Nižšou územnou samosprávou jednotkou sú obce.