Dane a clo – občan

fyzická osoba

Dane občania

daňové povinnosti fyzických osôb

Priame dane

 • daň z príjmov
 • miestne dane a poplatky

Nepriame dane – občan ich platí v cene tovarov a služieb

 • daň z pridanej hodnoty
 • spotrebné dane

Daň z príjmov

 • Živnostníci,
 • Slobodné povolania,
 • Zamestnanci,
 • Študenti,
 • Dôchodcovia,
 • Rodičia na RD,
 • Nezamestnaní,
 • Občania SR v zahraničí,
 • Cudzinci v SR.

Miestne dane

Miestne dane sú upravené v zákone č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach

 • daň z nehnuteľností,
 • daň za psa,
 • daň za užívanie verejného priestranstva,
 • daň za ubytovanie,
 • daň za predajné automaty,
 • daň za nevýherné hracie prístroje,
 • daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta,
 • daň za jadrové zariadenie.
 • Obec ukladá aj miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Daň z pridanej hodnoty

 • Predaj a kúpa tovov a služieb,
 • Predaj nehnuteľnosti,
 • Nájom nehnuteľnosti,
 • Kúpa nového dopravného prostriedku.

Spotrebné dane

 • Alkoholické nápoje, ktorými sú lieh, víno, medziprodukt a pivo,
 • elektrinu, uhlie a zemný plyn,
 • minerálny olej (napr. motorová nafta, motorový benzín, mazací olej, vykurovací olej, LPG a ďalšie),
 • tabakové výrobky (cigareta, cigara, cigarka a tabak) a tabakovú surovinu (tabakový list rastliny druhu Nicotiana tabacum, tabakový zvyšok, tabaková fólia).

Colná povinnosť občania

Colné povinnosti fyzických osôb (pre dovoz a vývoz).

Napríklad počas dovolenie, ciest mimo EÚ, objednávke online tovaru z krajín mimo EÚ.