Ústavný súd

Slovenskej republiky

Nezávislý Ústavný súd

Ústavný súd Slovenskej republiky je nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti.

Ústava Slovenskej republiky | Siedma hlava | Prvý oddiel

Ústavný súd rozhoduje o súlade:

  • zákonov s ústavou, s ústavnými zákonmi a s medzinárodnými zmluvami, 
  • nariadení vlády, všeobecne záväzných právnych predpisov ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy s ústavou, 
  • všeobecne záväzných nariadení, 
  • všeobecne záväzných právnych predpisov miestnych orgánov štátnej správy a všeobecne záväzných nariadení orgánov územnej samosprávy,

s ktorými vyslovila súhlas Národná rada SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

Konanie v prípade
narušenia základných práv a slobôd

Ak ústavný súd prijme návrh na konanie v súlade s Ústavou SR, môže pozastaviť účinnosť napadnutých právnych predpisov, ich častí, prípadne niektorých ich ustanovení, ak ich ďalšie uplatňovanie môže ohroziť základné práva a slobody, ak hrozí značná hospodárska škoda alebo iný vážny nenapraviteľný následok.

Nesúlad medzi
právnymi predpismi 
stráca ich účinnosť

Ak ústavný súd svojím rozhodnutím v súlade s Ústavou SR vysloví, že medzi právnymi predpismi je nesúlad, strácajú príslušné predpisy, ich časti, prípadne niektoré ich ustanovenia účinnosť. 

Orgány, ktoré tieto právne predpisy vydali, sú povinné do šiestich mesiacov od vyhlásenia rozhodnutia ústavného súdu uviesť ich do súladu s ústavou, s ústavnými zákonmi, a medzinárodnými zmluvami vyhlásenými spôsobom ustanoveným zákonom a so všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.
Ak tak neurobia, také predpisy, ich časti alebo ustanovenia strácajú platnosť po šiestich mesiacoch od vyhlásenia rozhodnutia.

Výklad ústavy v právomoci Ústavného súdu

Ústavný súd podáva výklad ústavy alebo ústavného zákona, ak je vec sporná.

Rozhodnutie ústavného súdu o výklade ústavy alebo ústavného zákona sa vyhlasuje spôsobom ustanoveným na vyhlasovanie zákonov. Výklad je všeobecne záväzný odo dňa jeho vyhlásenia.