Prokuratúra a ochrana práv

Slovenskej republiky

Prokuratúra ako ochrana práv osôb

Prokuratúra Slovenskej republiky chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických a právnických osôb a štátu.

Ústava Slovenskej republiky | Ôsma hlava | Prvý oddiel

Na čele prokuratúry je generálny prokurátor, ktorého vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh Národnej rady Slovenskej republiky.

Podrobnosti o vymenúvaní a odvolávaní, právach a povinnostiach prokurátorov a organizácii prokuratúry ustanoví zákon.

Verejný ochranca práv 

Verejný ochranca práv je nezávislý orgán Slovenskej republiky, ktorý v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom chráni základné práva a slobody fyzických osôb a právnických osôb v konaní pred orgánmi verejnej správy a ďalšími orgánmi verejnej moci, ak je ich konanie, rozhodovanie alebo nečinnosť v rozpore s právnym poriadkom. 

Ústava Slovenskej republiky | Ôsma hlava | Druhý oddiel  

Súčinnosť orgánov verejnej moci
pri uplatnení zodpovednosti 

V zákonom ustanovených prípadoch sa verejný ochranca práv môže podieľať na uplatnení zodpovednosti osôb pôsobiacich v orgánoch verejnej moci, ak tieto osoby porušili základné právo alebo slobodu fyzických osôb a právnických osôb.

Všetky orgány verejnej moci poskytnú verejnému ochrancovi práv potrebnú súčinnosť.

Porušenie základného práva alebo slobody

Verejný ochranca práv môže predložiť Ústavnému súdu Slovenskej republiky návrh na začatie konania v súlade s Ústavou SR, ak všeobecne záväzný právny predpis porušuje základné právo alebo slobodu priznanú fyzickej osobe alebo právnickej osobe.

Verejný ochránca práv volený Národnou radou 

Verejného ochrancu práv volí Národná rada Slovenskej republiky na obdobie piatich rokov z kandidátov, ktorých jej navrhne najmenej 15 poslancov Národnej rady SR. 

Za verejného ochrancu práv možno zvoliť
občana Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady SR a v deň voľby dosiahol vek 35 rokov. Verejný ochranca práv nemôže byť členom politickej strany ani politického hnutia. Verejný ochranca práv ostáva vo funkcii aj po uplynutí funkčného obdobia do zloženia sľubu novým verejným ochrancom práv.