Ústava

Preambula

My, národ slovenský:

  • pamätajúc na politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov a na stáročné skúsenosti zo zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť,
  • v zmysle cyrilo-metodského duchovného dedičstva a historického odkazu Veľkej Moravy,
  • vychádzajúc z prirodzeného práva národov na sebaurčenie,
  • spoločne s príslušníkmi národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky,
  • v záujme trvalej mierovej spolupráce s ostatnými demokratickými štátmi,
  • usilujúc sa o uplatňovanie demokratickej formy vlády, záruk slobodného života, rozvoja duchovnej kultúry a hospodárskej prosperity,
  • teda my, občania Slovenskej republiky,
  • uznášame sa
  • prostredníctvom svojich zástupcov
  • na tejto ústave:

Základné ustanovenia
| Prvá hlava 

Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.
Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.
Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá.

Ústava Slovenskej republiky | Prvá hlava

Základné práva slobody
| Druhá hlava 

Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach.
Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.

Ústava Slovenskej republiky | Druhá hlava

Hospodárstvo SR
a Najvyšší kontrolný úrad SR 
| Tretia hlava 

Hospodárstvo Slovenskej republiky sa zakladá na princípoch sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky. Slovenská republika chráni a podporuje hospodársku súťaž. 

Ústava Slovenskej republiky | Tretia hlava | Prvý oddiel 

Najvyšší kontrolný úrad SR je nezávislý orgán kontroly hospodárenia s prostriedkami rozpočtov, ktoré podľa zákona schvaľuje Národná rada SR alebo vláda, majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami a pohľadávkami štátu, verejnoprávnych inštitúcií, …

Ústava Slovenskej republiky | Tretia hlava | Druhý oddiel

Územná samospráva SR
| Štvrtá hlava

Základom územnej samosprávy je obec.
Územnú samosprávu tvorí obec a vyšší územný celok. Obec a vyšší územný celok sú samostatné územné samosprávne a správne celky Slovenskej republiky združujúce osoby, ktoré majú na ich území trvalý pobyt.

Ústava Slovenskej republiky | Štvrtá hlava

Národná rada Slovenskej republiky
| Zákonodarná moc SR | Piata hlava 

Národná rada (parlament) Slovenskej republiky je jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky má 150 poslancov, ktorí sú volení na štyri rokyPoslanci sú zástupcovia občanov. Mandát vykonávajú osobne podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie sú viazaní príkazmi.

Ústava Slovenskej republiky | Piata hlava | Prvý oddiel

Referendum
| Zákonodarná moc SR | Piata hlava | Druhý oddiel 

Referendum vyhlasuje prezident Slovenskej republiky, ak o to petíciou požiada aspoň 350 000 občanov, alebo ak sa na tom uznesie Národná rada SR, a to do 30 dní od prijatia petície občanov alebo uznesenia Národnej rady SR.

Ústava Slovenskej republiky | Piata hlava | Druhý oddiel

Prezident
| Výkonná moc SR | Šiesta hlava | Prvý oddiel 

Hlavou Slovenskej republiky je prezident. Prezident reprezentuje Slovenskú republiku navonok i dovnútra a svojím rozhodovaním zabezpečuje riadny chod ústavných orgánov.
Prezident vykonáva svoj úrad podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie je viazaný príkazmi.

Ústava Slovenskej republiky | Šiesta hlava  | Prvý oddiel

Vláda Slovenskej republiky
| Výkonná moc SR | Šiesta hlava | Druhý oddiel 

Vláda Slovenskej republiky je vrcholným orgánom výkonnej moci. Vláda sa skladá z predsedu, podpredsedov a ministrov.

Ústava Slovenskej republiky | Šiesta hlava  | Druhý oddiel

Ústavný súd Slovenskej republiky
| Súdna moc SR | Siedma hlava | Prvý oddiel 

Ústavný súd Slovenskej republiky je nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti.

Ústava Slovenskej republiky | Siedma hlava | Prvý oddiel

Súdy Slovenskej republiky
| Súdna moc SR | Siedma hlava | Druhý oddiel 

V Slovenskej republike vykonávajú súdnictvo nezávislé a nestranné súdy. Súdnictvo sa vykonáva na všetkých stupňoch oddelene od iných štátnych orgánov.

Ústava Slovenskej republiky | Siedma hlava | Druhý oddiel 

Prokuratúra a verejný ochranca práv  | Ôsma hlava 

Prokuratúra Slovenskej republiky chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických a právnických osôb a štátu.

Ústava Slovenskej republiky | Ôsma hlava | Prvý oddiel

 

Verejný ochranca práv 
| Ôsma hlava

Verejný ochranca práv je nezávislý orgán Slovenskej republiky, ktorý v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom chráni základné práva a slobody fyzických osôb a právnických osôb v konaní pred orgánmi verejnej správy a ďalšími orgánmi verejnej moci, ak je ich konanie, rozhodovanie alebo nečinnosť v rozpore s právnym poriadkom. 

Ústava Slovenskej republiky | Ôsma hlava | Druhý oddiel  

Prechodné a záverečné ustanovenia | Deviata hlava

Prvá hlava | Základné ustanovenia

zvrchovaný, demokratický a právny štát

Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.

Slovenská republika uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá medzinárodného práva, medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná, a svoje ďalšie medzinárodné záväzky.

Ústava Slovenskej republiky | Prvá hlava

Štátna moc pochádza od občanov

Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.

Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.

Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá.

Jednotné a ústavné

Územie Slovenskej republiky je jednotné a nedeliteľné. Hranice Slovenskej republiky sa môžu meniť len ústavným zákonom.

Ochrana nerastného bohatstva,
ratifikovaná priamo v ústave SR

Nerastné bohatstvo, jaskyne, podzemné vody, prírodné liečivé zdroje a vodné toky sú vo vlastníctve Slovenskej republiky.

Slovenská republika chráni a zveľaďuje toto bohatstvo,
šetrne a efektívne využíva nerastné bohatstvo a prírodné dedičstvo v prospech svojich občanov a nasledujúcich generácií.

Preprava vody odobratej z vodných útvarov
nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky cez hranice Slovenskej republiky dopravnými prostriedkami alebo potrubím sa zakazuje;
zákaz sa nevzťahuje na vodu na osobnú spotrebu, pitnú vodu balenú do ­spo­trebiteľských obalov
na území Slovenskej republiky a prírodnú minerálnu vodu balenú do spotrebiteľských obalov na území Slovenskej republiky a na poskytnutie humanitárnej pomoci a pomoci v núdzových stavoch.

Štátne občianstvo
Slovenskej republiky

Nadobúdanie a stratu štátneho občianstva Slovenskej republiky ustanoví zákon. Nikomu nemožno odňať štátne občianstvo Slovenskej republiky proti jeho vôli.

Zákonné ľúbozvučie
slovenského jazyka

Na území Slovenskej republiky je štátnym jazykom slovenský jazyk. Používanie iných jazykov než štátneho jazyka v úradnom styku ustanoví zákon.

Medzinárodné dohody
a deľba kompetencií

Štátny zväzok
Slovenská republika môže na základe slobodného rozhodnutia vstúpiť do štátneho zväzku s inými štátmi.
O vstupe do štátneho zväzku s inými štátmi alebo o vystúpení z tohto zväzku sa rozhodne ústavným zákonom, ktorý sa potvrdí referendom.

Presun právomocí
Slovenská republika môže medzinárodnou zmluvou
, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, alebo na základe takej zmluvy preniesť výkon časti svojich práv na Európske spoločenstvá a Európsku úniu. Právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Prevzatie právne záväzných aktov, ktoré vyžadujú implementáciu, sa vykoná zákonom alebo nariadením vlády.

Mier, bezpečnosť
a demokratický poriadok 

Slovenská republika sa môže s cieľom zachovať mier, bezpečnosť a demokratický poriadok za podmienok ustanovených medzinárodnou zmluvou zaradiť do organizácie vzájomnej kolektívnej bezpečnosti.

Na platnosť medzinárodných zmlúv o ľudských právach a základných slobodách, medzinárodných politických zmlúv, medzinárodných zmlúv vojenskej povahy, medzinárodných zmlúv, sa v súlade s ústavou, vyžaduje pred ratifikáciou súhlas Národnej rady SR.

Princíp ľudských právach
a slobôd nad zákonom – v právomoci ústavy

Medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, medzinárodné zmluvy, na ktorých vykonanie nie je potrebný zákon, a medzinárodné zmluvy, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, majú prednosť pred zákonmi.