Sociálne príspevky

Sociálne veci a rodina

Sociálna podpora štátom
– Sociálne peňažné príspevky

Sociálne príspevky sú štátom poskytovaná sociálna pomoc vo forme jednorázových a opakovaných peňažných príspevkov.

Aktuálne 2023 
Štátne peňažné príspevky Slovenskej republiky – Sociálne veci

 • Dotácia na podporu humanitárnej pomoci osobe s osobitnou ochranou v súvislosti s jej závažným zdravotným postihnutím.
 • Finančná podpora na starostlivosť o dieťa v detskej skupine pre deti vo vekovej kategórii od troch do piatich rokov veku.
 • 2. balík inflačnej pomoci
 • 1. balík inflačnej pomoci
 • Pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné, štátne sociálne dávky a dotácie pre deti
  • Pomoc v hmotnej núdzi
  • Náhradné výživné
  • Dotácie pre deti na stravu a školské potreby
  • Štátne sociálne dávky
  • Rodinné dávky v rámci EÚ
  • Kompenzačný príspevok baníkom
 • Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností
  • Na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia sa poskytujú:
  • peňažný príspevok na osobnú asistenciu ,
  • peňažný príspevok na kúpu, výcvik používania a úpravu pomôcky ,
  • peňažný príspevok na opravu pomôcky ,
  • peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia ,
  • peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla ,
  • peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla ,
  • peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže ,
  • peňažný príspevok na prepravu ,
  • peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov ,
  • peňažný príspevok na opatrovanie .
 • Národný projekt Bezplatné dlhové poradenstvo (akronym NP BDP)

Aktuálne 2023 
Štátne peňažné príspevky Slovenskej republiky – Rodina

 • Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • Národné projekty sociálneho začleňovania a skvalitňovania služieb
 • Národná linka na pomoc deťom v ohrození
 • Podpora ochrany detí pred násilím
 • Poradensko psychologické služby

Viac info na stránkach  Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny  Slovenskej republiky.