Referendum

v Slovenskej republike

Predmet referenda

Referendom sa potvrdí ústavný zákon o vstupe do štátneho zväzku s inými štátmi alebo o vystúpení z tohto zväzku.
Referendom sa môže rozhodnúť aj o iných dôležitých otázkach verejného záujmu.

Predmetom referenda nemôžu byť základné práva a slobody, dane, odvody a štátny rozpočet.

Ústava Slovenskej republiky | Piata hlava | Druhý oddiel

Vyhlásenie referenda
prezidentom na žiadosť občanov
alebo Národnej rady

Referendum vyhlasuje prezident Slovenskej republiky, ak o to petíciou požiada aspoň 350 000 občanov, alebo ak sa na tom uznesie Národná rada SR, a to do 30 dní od prijatia petície občanov alebo uznesenia Národnej rady SR.

Spochybnenie referenda 

Prezident SR môže pred vyhlásením referenda podať na Ústavný súd Slovenskej republiky návrh na rozhodnutie, či predmet referenda, ktoré sa má vyhlásiť je v súlade s ústavou alebo s ústavným zákonom. 

Ak prezident SR podá na Ústavný súd Slovenskej republiky návrh na rozhodnutie, či predmet referenda, ktoré sa má vyhlásiť, je v súlade s ústavou alebo s ústavným zákonom, (od podania návrhu do nadobudnutia právoplatnosti) lehota k uzneseniu Národnou radou neplynie.

Konanie referenda

Návrh na prijatie uznesenia Národnej rady SR o vyhlásení referenda môžu podávať poslanci Národnej rady SR alebo vláda SR.

Referendum sa vykoná do 90 dní od jeho vyhlásenia prezidentom Slovenskej republiky. Referendum sa nemôže konať v období kratšom ako 90 dní pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky. Referendum sa môže konať v deň volieb do Národnej rady Slovenskej republiky.

Výsledky referenda

Výsledky referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda.

Návrhy prijaté v referende vyhlási Národná rada Slovenskej republiky rovnako ako zákon.

Pôsobnosť referenda

Výsledok referenda môže Národná rada Slovenskej republiky zmeniť alebo zrušiť svojím ústavným zákonom po uplynutí troch rokov od jeho účinnosti.

Referendum v tej istej veci možno opakovať najskôr po uplynutí troch rokov od jeho vykonania.

Spôsob vykonania referenda ustanoví zákon.

Vedeli ste že?

Referendum je princíp priamej demokracie 
Princíp priamej demokracie umožňuje občanom štátu alebo niektorého jeho územia vyjadriť sa osobne k opýtanej otázke či otázkam – vyjadrením svojho postoju hlasovaním v referende.