Verejné právo

Povinnosti občana

ochrana verejného poriadku 

Verejné právo z hľadiska európskeho kontinentálneho právneho systému je právna ochrana verejného poriadoku a verejných inštitúcií. 

príkazy a zákazy

Zákony verejného práva sú založené na princípe nadriadenosti a podriadenosti, ich formulácia je formou príkazou a zákazou.

Oblasti Verejného práva 

  • Ústavné právo
  • Trestné právo
  • Správne právo
  • Finančné právo
  • Európske právo
  • Medzinárodné právo
  • Kánonické právo
  • Konfesné právo 
  • Na Slovensku z časti aj  pracovné právo

Význam verejného práva v závislosti od štátnych právnych systémov

V závislosti od jednotlivých štátnych právnych systémov môže mať verejné právo pozmenený významako napríklad v USA („public law“).