Investičná pomoc

Sociálne príspevky – zamestnávateľ

Čo znamená investičná pomoc?

Investičná pomoc na podporu počiatočnej investície a vytvárania nových pracovných miest sa poskytuje podľa § 2 ods. zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o regionálnej investičnej pomoci)“.

Forma investičnej pomoci

  • dotácie na obstaraný dlhodobý majetok a dlhodobý nehmotný majetok

  • úľavy na dani z príjmu podľa zákona č. 595/2003 Z. z.  o dani z príjmov,

  • príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta podľa § 53d zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“)

  • prevodu nehnuteľného majetku alebo nájmu nehnuteľného majetku za hodnotu nižšiu, ako je hodnota nehnuteľného majetku alebo hodnota nájmu nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom, pričom sa nepoužijú ustanovenia osobitných predpisov.

Investičnú pomoc pre cestovný ruch

Investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu je možné požiadať písomnou žiadosťou podanou na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky alebo na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Poskytovanie investičej pomoci na základe predloženého investičného zámeru 

Podľa § 5 zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Investičným zámerom je projekt počiatočnej investície do dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku zameraný na:

  • zriadenie novej prevádzkarne, rozšírenie  kapacity existujúcej prevádzkarne,
  • diverzifikáciu produkcie existujúcej prevádzkarne o výrobky alebo o služby, ktoré v prevádzkarni doposiaľ neboli vyrábané alebo poskytované, zásadnú zmenu celkového výrobného procesu existujúcej prevádzkarne,
  • technologickým centrom prevádzkareň, v ktorej sa vykonáva vývoj alebo inovácia technicky vyspelých výrobkov, technológií alebo výrobných procesov, za účelom ich použitia vo výrobe alebo zvýšenia pridanej hodnoty, pričom za vývoj a inováciu sa nepovažujú bežné alebo pravidelné úpravy výrobkov, výrobných liniek, výrobných postupov, služieb a ostatných prebiehajúcich operácií, a to ani vtedy, ak by takéto úpravy predstavovali zlepšenie; výrobný proces sa nepovažuje za činnosť technologického centra, centra strategických služieb alebo rozšírenie existujúceho centra strategických služieb alebo
  • centrom podnikových služieb prevádzkareň, v ktorej sa poskytujú centralizované podporné služby, najmä služby v oblasti riadenia spoločnosti, informačných technológií, účtovníctva, financií, právnych služieb, kontroly, obstarávania, marketingu a ľudských zdrojov okrem služieb v oblasti prenájmu pracovnej sily.

Viac info na stránkach  Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny  Slovenskej republiky.