Čo je demokracia?

Demokracia
je rozhodovaci systém, 
v ktorom o výsledku rozhodnú ľudia spoločne,
vyjadrením svojho názoru – hlasu.

Rovnosť ľudí zabezpečuje aj rovnosť “váhy” hlasu. Výsledkom demokratického rozhodnutia je riešenie, ku ktorému sa prikloní väčší počet ľudí. Demokratické princípy sa prirodzene používajú v rôznych typoch spoločenstiev, organizácií či klubov. 

Demokracia –  v zmysle štátneho zriadenia

Demokracia (z gr. démos – ľud a kratiá – vláda) je forma vlády ľudu, ktorú volí ľud a ktorému sa priamo i nepriamo zodpovedá; demokracia neznamená vládu vyvolenej či manipulatívne získanej skupiny ľudu a ich elitárskych záujmov.

Decentralizácia výkonnej moci formou subsidiarity alebo demokratické princípy v EÚ

Podľa princípu subsidiarity na najvyššom stupni riadenia napr. v EÚ sa má rozhodnúť, aké bude daňové zaťaženie občanov, akú časť z týchto financií minie priamo EÚ a na aký účel a akú časť financií prenechá a na aký účel štátom. Štát sa potom v rámci regulácie EÚ a pridelených finančných prostriedkov rozhodne, akú časť verejných služieb vykoná priamo a akú časť financií na to minie a akú časť deleguje nižším úrovniam riadenia ako napr. VÚC a samospráve. Princíp subsidiarity pritom vraví, že by vyšší stupeň mal dovoliť nižším stupňom riadenia riešiť čo najviac otázok, ktoré môže tento nižší stupeň riadenia riešiť efektívne.

Index demokracie je index, ktorý meria mieru demokracie v 167 krajinách sveta.

Index demokracie je vydávaný časopisom The Economist od roku 2006, s ktualizáciou takmer každý rok. 

Slovník demokracie

__redemokracia_co_je_demokracia_13

2004 – Lexikón ústavného práva

„demokracia - pojem, ktorý sa používa nejednoznačne. V gréčtine doslova znamená ľudovláda, teda taká forma štátu, ktorá vyjadruje a zabezpečuje zvrchovanosť ľu ...