Zákonodarná moc štátu

Zákonodarná moc je najvyššia inštancia štátu, ktoré učuje normy

Zákonodarná moc – Parlament (Národná rada)  je najvyššia inštancia štátu, ktorá určuje normy, ktoré budú na území štátu platné.

Zákonodarná moc prijíma a vydáva ústavu a zákony v danej krajine. Má právo kontrolovať, ustanovovať a odvolávať vládu, ako aj ustanovovať súdnu moc. 

Revidovanie ústavy a zákonov
+ schvaľovanie štátneho rozpočtu

Úlohami a právomoci parlamentu je prijímanie, dopĺňanie a revidovanie ústavy a zákonov, schvaľovanie štátneho rozpočetu a programu vlády, ratifikácia medzištátnych dohody, posudzovanie činnosti vlády a menovanie sudcov. V niektorých krajinách je aj prezidenta zvolený parlamentom ako je napríklad Nemecko či Taliansko. 

Forma zákonodarnej moci

Ústavy zakotvujú, že parlament môže byť tvorený z jednej alebo dvoch komôr ako aj jednej alebo dvoch snemovni, s funkčný období 3-5 rokov. Rozdiel je v kompetenciách, spôsobe dosadzovania osôb do funkcie, dĺžke funkčného obdobia a názve. Dvojkomorový parlament má napríklad Spojené kráľovstvo, Francúzsko alebo Česko. Slovenská republika má jednokomorový parlament. (Vzhľadom na počet obyvateľstva.)

Hlasom udelený mandát poslanca

Parlament je tvorený poslancami,
ktorých mandáty – poverenia vznikajú zväčša pri parlamentných voľbách.

Úlohy a právomoci parlamentu:

  • prijímanie, dopĺňanie a revidovanie ústavy a zákonov – novelizáciou
  • schvaľovanie štátneho rozpočtu
  • schvaľovanie programu vlády
  • posudzovanie činnosti vlády
  • menovanie sudcov
  • ratifikovanie medzištátnych dohôd
  • V niektorých krajinách parlament volí prezidenta

Zákonodarná moc

v Slovenskej republike

Parlament – jediný ústavodarný
a zákonodarný orgán v štáte

Národná rada (parlament) Slovenskej republiky je jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom Slovenskej republiky. 
Národná rada Slovenskej republiky má 150 poslancov, ktorí sú volení na štyri roky.

Poslanci sú zástupcovia občanov.
Mandát vykonávajú osobne podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie sú viazaní príkazmi.

Ústava Slovenskej republiky | Piata hlava | Prvý oddiel

Referendum
– otázky verejného záujmu

Referendom sa potvrdí ústavný zákon o vstupe do štátneho zväzku s inými štátmi alebo o vystúpení z tohto zväzku. Referendom sa môže rozhodnúť aj o iných dôležitých otázkach verejného záujmu. 

Predmetom referenda nemôžu byť základné práva a slobody, dane, odvody a štátny rozpočet.

Ústava Slovenskej republiky | Piata hlava | Druhý oddiel

Novelizácie zákonov