Prečo platíme dane?

Prečo platíme dane
alebo občan a financovanie verejných rozpočtov

Platbami fyzických alebo právnických osôb, ktoré sa v slovenskom práve nazývajú dane, je tvorená základná časť verejných rozpočtov a účelových fondov Slovenskej republiky.

Výberom daní a cla sa napĺňa štátny rozpočet Slovenskej republiky a rozpočet Európskej únie.

Dane vyberá štát a orgány miestnej samosprávy a slúžia na úhradu verejných výdavkov. 

Povinnosť platiť dane sa odvody

Fyzické osoby a právnické osoby majú osobitnú povinnosť platby daní.

Čo je daň?

Daň je vynútiteľná, nenávratná, spravidla neúčelová, zákonom určená a pravidelne sa opakujúca platba, vo vopred určenej výške a s presne určeným termínom splatnosti.
Zoznam daní, ktoré sa môžu vyberať na sledovanom území sa nazýva daňová sústava. 

Z čoho sa platí daň?

Povinné a vynútiteľné platby – dane sú vyplácané priamo z príjmu alebo majetku osôb ako Priame dane alebo vychádzajú nepriamo z kúpy tovarov alebo služieb ako Nepriame dane. 

Priamou daňou je Daň z príjmu a Miestna daň. Nepriamou daňou je Daň z pridanej hodnoty (DPH), Spotrebná daň a daň z poistenia.

Dane sa platia:

 • zo spotreby ako DPH a spotrebnými daňami – nákupom tovaru a služieb,
 • zo ziskovej činnosti – príjmom,
 • z vlastnístva – z majetku ako miestne dane.

 

Pri podnikaní fyzickej a právnickej osoby,
je povinné zaplatiť:

 • Daň z príjmu,
 • Daň z pridanej hodnoty,
 • Spotrebnú daň,
 • Daň z nehnuteľností,
 • Daň z motorových vozidiel.

Ako sa platia dane?

Dane sa na území Slovenskej republiky odvádzajú buď priamo pri nákupe tovaru a služieb alebo raz ročne formou Daňového priznania

Čo je daňové priznanie?

Daňové priznanie podáva každý, komu táto povinnosť vyplýva z osobitných predpisov.

Daňové priznanie sa podáva a uhrádza vždy za uplynulý rok a to do konca marca. Ak je 31. marec cez víkend alebo deň pracovného pokoja, termín sa posunie na najbližší možný pracovný deň.

Zákon o dani z príjmov umožňuje daňovníkovi predĺžiť si lehotu na podanie daňového priznania najviac o 3 celé kalendárne mesiace, t. j. do 30.06.2023 (piatok), najviac o 6 celých kalendárnych mesiacov,

O 6 kalendárnych mesiacov si môže lehotu predĺžiť len daňovník, ktorý dosiahol v roku 2022 príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí. Ak sa preukáže, že daňovník zahraničné príjmy nedosiahol, správca dane uloží pokutu za oneskorené podanie daňového priznania.

Ako sa podáva daňové priznanie?

Daňové priznanie sa podáva elektronicky, osobne na príslušnom Daňovom úrade alebo poštou. Pri podaní Daňového priznania poštou záleží na dátume pečiatky.

Za neskoré podanie Daňového priznania hrozia sankcie!

Kto spravuje výber daní?

Výberom a správou daní a cla je poverená Finančná správa Slovenskej republiky. Úlohou Finančnej správy je aj ochrana ekonomických záujmov štátu a ochrana výdavkovej časti štátneho rozpočtu. 

Finančnú správu tvorí:

 • Finančné riaditeľstvo SR, 
 • Colné úrady, 
 • Daňové úrady. 
 • a Kriminálny úrad finančnej správy.

Čo je clo?

Clo je platba pri prechode tovaru cez colnú hranicu.

Kde nájdem info?

Bližšie informácie o správe a výbere daní a cla sa nachádzajú na stránke Finančnej správy Slovenskej republiky