Kto je štát?

Štát vyjadruje a zabezpečuje zvrchovanosť – suverenitu národa.

Právny výrazom existencie štátu je ústava, ktorá tvorí jeho základnú a najvýznamnejšiu formu zákona (spolu s ostatnými ústavnými zákonmi).

Zdrojom štátnej moci
sú rovnocenní občania

Zdrojom štátnej moci v demokratickom systéme sú rovnocenní občania, ktorí svojím volebným právom rozhodnú o tom, komu zveria moc na časovo obmedzené obdobie. Volebné právo musí mať občan možnosť použiť slobodne bez nátlaku a manipulácie.

Princíp demokratického štátu

Princípom demokratického štátu je priama účasť plnoprávnych občanov na štátnych záležitostiach prostredníctvom zákonodarných (parlamentu), výkonných (vlády) a kontrolných (súdu) inštitúcií.

Všetci, ktorí majú oficiálnu politickú moc majú legislatívnu a poradnú zodpovednosť!

Princípy štátnej služby

  • Princíp politickej neutrality
  • Princíp zákonnosti
  • Princíp transparentného zamestnávania
  • Princíp efektívneho riadenia
  • Princíp nestrannosti
  • Princíp profesionality
  • Princíp transparentného a rovnakého odmeňovania
  • Princíp stability
  • Princíp rovnakého zaobchádzania