Hlava štátu

Prezident/ka Slovenskej republiky

Prezident Slovenskej republiky

Hlavou Slovenskej republiky je prezident. Prezident reprezentuje Slovenskú republiku navonok i dovnútra a svojím rozhodovaním zabezpečuje riadny chod ústavných orgánov.

Prezident vykonáva svoj úrad podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie je viazaný príkazmi.

Ústava Slovenskej republiky | Šiesta hlava  | Prvý oddiel

Hlava štátu z vôle občana

Prezidenta volia občania Slovenskej republiky (SR)
v priamych voľbách tajným hlasovaním na päť rokov. 
Právo voliť prezidenta majú občania, ktorí majú právo voliť do Národnej rady  (SR).

Kandidátov na prezidenta navrhuje
najmenej 15 poslancov Národnej rady SR alebo občania, ktorí majú právo voliť do Národnej rady SR, a to na základe petície podpísanej najmenej 15 000 občanmi, v súladeč s Ústavou SR. 

Za prezidenta je zvolený kandidát,
ktorý získa nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov. 

Právomoci prezidenta

Prezident v súlade s Ústavou Slovenskej republiky: 

 • zastupuje Slovenskú republiku (SR) navonok, dojednáva a ratifikuje medzinárodné zmluvy, 
 • môže podať na Ústavný súd SR návrh na rozhodnutie o súlade dojednanej medzinárodnej zmluvy,
 • prijíma, poveruje a odvoláva vedúcich diplomatických misií,
 • zvoláva ustanovujúcu schôdzu Národnej rady SR
 • môže rozpustiť Národnú radu SR, 
 • podpisuje zákony,
 • vymenúva a odvoláva predsedu a ostatných členov vlády SR, poveruje ich riadením ministerstiev a prijíma ich demisiu
 • vymenúva a odvoláva vedúcich ústredných orgánov, vyšších štátnych funkcionárov a ďalších funkcionárov v prípadoch, ktoré ustanoví zákon; vymenúva a odvoláva rektorov vysokých škôl, vymenúva a odvoláva vysokoškolských profesorov, vymenúva a povyšuje generálov,
 • udeľuje vyznamenania, ak na to nesplnomocní iný orgán,
 • odpúšťa a zmierňuje tresty uložené súdmi v trestnom konaní a zahládza odsúdenie formou individuálnej milosti alebo amnestie,
 • je hlavným veliteľom ozbrojených síl,
 • vypovedáva vojnu na základe rozhodnutia Národnej rady SR, ak je Slovenská republika napadnutá alebo ak to vyplýva zo záväzkov z medzinárodných zmlúv o spoločnej obrane proti napadnutiu, a uzatvára mier,
 • môže na návrh vlády SR nariadiť mobilizáciu ozbrojených síl, vyhlásiť vojnový stav alebo vyhlásiť výnimočný stav a ich skončenie,
 • vyhlasuje referendum,
 • môže vrátiť Národnej rade SR zákon s pripomienkami do 15 dní od doručenia schváleného zákona,
 • podáva Národnej rade SR správy o stave Slovenskej republiky a o závažných politických otázkach,
 • má právo vyžadovať si od vlády SR a od jej členov informácie potrebné na plnenie svojich úloh,
 • vymenúva a odvoláva sudcov Ústavného súdu SR, predsedu a podpredsedu Ústavného súdu SR, prijíma sľub sudcov Ústavného súdu SR a sľub generálneho prokurátora,
 • vymenúva a odvoláva sudcov, predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu SR, predsedu a podpredsedu Najvyššieho správneho súdu SR, generálneho prokurátora a troch členov Súdnej rady SR, prijíma sľub sudcov,
 • rozhoduje o poverení vlády a dáva súhlas na výkon jej pôsobnosti podľa čl. 115 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.
 • Rozhodnutie prezidenta o udelení amnestie, ak je v súlade s ústavou a ak ho podpíše predseda vlády Slovenskej republiky alebo ním poverený minister; v týchto prípadoch za rozhodnutie prezidenta zodpovedá vláda Slovenskej republiky.

Podmienky vypovedania vojny, vyhlásenia vojnového stavu, vyhlásenia výnimočného stavu, vyhlásenia núdzového stavu a spôsob výkonu verejnej moci v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu ustanoví ústavný zákon.

Podrobnosti o výkone ústavných právomocí prezidenta môže ustanoviť zákon.

Kto môže byť hlavou štátu?

Za prezidenta možno zvoliť každého občana Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň voľby dosiahol vek 40 rokov.
Tá istá osoba môže byť zvolená za prezidenta najviac v dvoch po sebe nasledujúcich obdobiach.

Prezident môže
byť „iba“ prezidentom

Prezident nesmie vykonávať inú platenú funkciu, povolanie alebo podnikateľskú činnosť a nesmie byť členom orgánu právnickej osoby, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť.

Prezident sa môže kedykoľvek svojej funkcie vzdať; jeho funkčné obdobie sa skončí dňom doručenia písomného oznámenia tohto rozhodnutia predsedovi Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky písomne oznámi vzdanie sa funkcie prezidenta predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky.

Sľub vernosti štátu a občanom

Prezident skladá pred Národnou radou Slovenskej republiky do rúk predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky tento sľub:

„Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Budem dbať o blaho slovenského národa, národnostných menšín a etnických skupín žijúcich v Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem vykonávať v záujme občanov a zachovávať i obhajovať ústavu a ostatné zákony.“

Odmietnutie sľubu alebo sľub s výhradou má za následok neplatnosť voľby prezidenta.

Vina jedine z porušenia ústavy
alebo vlastizrady

Prezidenta možno stíhať iba za úmyselné porušenie ústavy alebo za vlastizradu.

O podaní obžaloby na prezidenta rozhoduje Národná rada Slovenskej republiky trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov.
Obžalobu podáva Národná rada Slovenskej republiky na Ústavný súd Slovenskej republiky, ktorý o nej rozhodne v pléne. Odsudzujúce rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky znamená stratu funkcie prezidenta a spôsobilosti túto funkciu opätovne získať.