Ako funguje štát?

Štát vyjadruje a zabezpečuje zvrchovanosť – suverenitu národa.

Právny výrazom existencie štátu je ústava, ktorá tvorí jeho základnou a najvýznamnejšiu formu zákona (spolu s ostatnými ústavnými zákonmi).

Rozdelenie moci v štáte

Zákonodarná moc štátu
– Národná rada Slovenskej republiky

Zákonodarná moc – Národná rada Slovenskej republiky (parlament) je najvyššia inštancia štátu, ktorá určuje normy, ktoré budú na území štátu platné.

Zákonodarná moc prijíma a vydáva ústavu a zákony v danej krajine. Má právo kontrolovať, ustanovovať a odvolávať vládu, ako aj ustanovovať súdnu moc.

Výkonná moc štátu 
– prezident/ka, vláda, štátne orgány a obce

Výkon štátnej moci je aplikácia a dodržiavanie ústavy a zákonov prostredníctvom usmerňovania a to vydávaním právnych predpisov a aktov ako sú napr. nariadenia vlády a vyhlášky ministerstiev, či individuálne rozhodnutia alebo uznesení v konkrétnej veci.

Výkonnú moc štátu, (exkútívu) tvorí štátne orgány – hlava štátu, vláda, orgány štátnej správy, štátne kontrolné a dozorné orgány, súdy, kraje a obce. 

Kompetencie v rukách ministra

Ministerstvo riadi a za jeho činnosť zodpovedá minister, ktorého v čase jeho neprítomnosti zastupuje štátny tajomník.

Súdna moc štátu
– súdy

Úlohou súdnej moci štátu je ochrana práv.
Súdna moc (justícii, jurisdikcii) je vykonávaná právomocou rozhodovania o sporoch, vine a trestných činov – prostredníctvom súdov. 
Súd vykonáva súdnu právomoc prostredníctvom vydávania súdnych rozhodnutí.  

Samosprávny kraj alebo vyšší územný celok – VÚC je najvyššia územná samosprávna jednotka na území Slovenska

Nižšou územnou samosprávou jednotkou sú obce. 

Európska únia
ako forma integračného zoskupenia
členských štátov

Európska únia, v skratke EÚ je integračné zoskupenie. Európsku úniu tvorí v súčastnosti 27 členských štátov s celkovým počtom 437 miliónov obyvateľov, čo je približne približne 6 % svetovej populácie.

Slovensko je členom Európskej únie od roku 2004. V referende, ktoré sa konalo v máji 2003, až 92,46 % zúčastnených voličov hlasovalo za vstup Slovenska do Európskej únie. 

Ústava zvrchovaného štátu 

Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.

Slovenská republika uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá medzinárodného práva, medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná, a svoje ďalšie medzinárodné záväzky.