Právo na ochranu životného prostredia a kultúrneho dedičstva

Ústava Slovenskej republiky | Druhá hlava | Šiesty oddiel

Ochrana životného prostredia a kultúrneho dedičstva

  • Každý má právo na priaznivé životné prostredie.
  • Každý je povinný chrániť a zveľaďovať životné prostredie a kultúrne dedičstvo.
  • Nikto nesmie nad mieru ustanovenú zákonom ohrozovať ani poškodzovať životné prostredie, prírodné zdroje a kultúrne pamiatky.

Ochrana prírodných zdrojov

Štát dbá o šetrné využívanie prírodných zdrojov, o ochranu poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy, o ekologickú rovnováhu a o účinnú starostlivosť o životné prostredie a zabezpečuje ochranu určeným druhom voľne rastúcich rastlín a voľne žijúcich živočíchov.

Poľnohospodárska pôda a lesná pôda ako neobnoviteľné prírodné zdroje požívajú osobitnú ochranu zo strany štátu a spoločnosti.

Informácie o stave životného prostredia

Každý má právo na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia a o príčinách a následkoch tohto stavu.