Štátne sociálne príspevky

Sociálna podpora štátom
– Sociálne peňažné príspevky

Sociálne príspevky sú štátom poskytovaná sociálna pomoc vo forme jednorázových a opakovaných peňažných príspevkov.

Sociálne peňažné príspevky
– sociálne veci a rodina

Aktuálne sú štátne peňažné príspevky Slovenskej republiky v oblasti sociálnych vecí určené na dotáciu na podporu humanitárnej pomoci, finančnú podporu na starostlivosti o dieťa od troch do piatich rokov, 2. a 1. balík inflačnej pomoci – pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné, štátne sociálne dávky a dotácie pre deti, peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP, Národný projekt Bezplatné dlhové poradenstvo (akronym NP BDP).

V oblasti rodiny štátne peňažné príspevky Slovenskej republiky orientujú na opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, národné projekty sociálneho začleňovania a skvalitňovania služieb, národnú linku na pomoc deťom v ohrození, podporu ochrany detí pred násilím a poradensko psychologické služby.

Investičná pomoc

Investičná pomoc na podporu počiatočnej investície a vytvárania nových pracovných miest sa poskytuje podľa § 2 ods. zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o regionálnej investičnej pomoci)“.

Štátna pomoc

Podpora podnikania, zvyšovanie zamestnanosti (tvorba nových pracovných miest) a posilnenie podnikateľského prostredia je hlavným cieľom poskytovania peňažnej štátnej pomoci.

Štátna pomoc je určená tiež na poskytovanie úhrady škôd spôsobených prírodnými katastrofami alebo inými mimoriadnymi udalosťami. Z hľadiska sociálnej pomoci je štátna pomoc poskytovaná aj jednotlivým spotrebiteľom.

Informácie k peňažným príspevkom o podmienkach nároku, žiadosti o príspevok, ďalších peňažných príspevkoch, konaniu príspevku, výšky príspevku, výplate príspevku, povinnostiach oprávnenej osoby a tiež informácie k prípadnému vráteniu príspevku poskytuje patričný štátny orgán SR.

Viac info na stránkach  Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny  Slovenskej republiky.