Čo je princíp prejavu
slobody, vôle, ľudskosti, práv, suverenity a spravodlivých rozhodnutí?

Demokracia.

Demokracia umožňuje neustále sa vyvýjajúce formulovanie pravidiel, ktoré smerujú k pozitívnemu rozvoju spoločnosti. Úlohou demokracie je súlad spolunažívania a obhajovanie etických, morálnych a principiálnych záujmov ľudu a ich občianskych práv zakotvených v ústave. 

re-demokracia-principy-demokracie

Demokracia
je rozhodovaci systém, 
v ktorom o výsledku rozhodnú ľudia spoločne,
vyjadrením svojho názoru – hlasu.

Rovnosť ľudí zabezpečuje aj rovnosť “váhy” hlasu. Výsledkom demokratického rozhodnutia je riešenie, ku ktorému sa prikloní väčší počet ľudí. Demokratické princípy sa prirodzene používajú v rôznych typoch spoločenstiev, organizácií či klubov. 

Najčastejšie sa pojem demokracia
používa v súvislosti s politickým
zriadením štátu.

Demokracia je rozhodovací systém, v ktorom o výsledku rozhodnú ľudia spoločne, vyjadrením svojho názoru – hlasu. Rovnosť ľudí zabezpečuje aj rovnosť “váhy” hlasu. Výsledkom demokratického rozhodnutia je riešenie, ku ktorému sa prikloní väčší počet ľudí. Demokratické princípy sa prirodzene používajú v rôznych typoch spoločenstiev, organizácií či klubov. 

Index demokracie je index, ktorý meria mieru demokracie v 167 krajinách sveta.

Index demokracie je vydávaný časopisom The Economist od roku 2006, s ktualizáciou takmer každý rok. 

Štát vyjadruje a zabezpečuje zvrchovanosť
– suverenitu národa.

Právny výrazom existencie štátu je ústava, ktorá tvorí jeho základnou a najvýznamnejšiu formu zákona (spolu s ostatnými ústavnými zákonmi). 

Práva a slobody občanov zabezpečuje štát formou prijímania a vydávania zákonov.

Koncept občianstva vzniká uznaním základných ľudských práv a slobôd jednotlivca a jeho oslobodeniu sa od podriadenosti.

Sociálne aspekty sú základom zdravia spoločnosti a výsledkom ekonomickej vyspelosti národa. 

Úlohou demokracie je súlad spolunažívania a obhajovanie etických, morálnych a principiálnych záujmov ľudu a ich občianskych práv zakotvených v ústave.

Akčný plán Európskej únie do roku 2026 – Reštart európskej ekonomiky spolu so Slovenskou republikou

Plán obnovy je spoločnou reakciou krajín Európskej únie na dôsledky pandémie COVID – 19 a súvisiaci pokles ekonomiky.

Reformy a investície
Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky je tvorený rozsiahlym balíkom reforiem a investícií, ktoré je možné čerpať a realizovať do roku 2026.

zvrchovaný, demokratický a právny štát

Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.

Slovenská republika uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá medzinárodného práva, medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná, a svoje ďalšie medzinárodné záväzky.