Európska únia

Európska únia
ako forma integračného zoskupenia
členských štátov

Európska únia, v skratke EÚ je integračné zoskupenie.
Európsku úniu tvorí v súčastnosti 27 členských štátov s celkovým počtom 437 miliónov obyvateľov, čo je približne približne 6 % svetovej populácie.

Ciele Európskej únie

Hlavným cieľom Európskej únie je hospodársky rast, konkurencieschopnosť ekonomiky a kvalita životného prostredia. Medzi nové ciele EÚ patrí  spoločná zahraničná a bezpečnostná politika a spolupráca v oblasti justície a vnútra. 

Vedeli ste, že?
K úspechom EÚ patrí napríklad menová únia
a zavedenie občianstva únie.

Členstvo štátov Európskej únie

Do roku 1993 bolo pre kandidátske krajiny, podmienkou v členstve Európskej únii, prijatie všeobecne platných podmienok stanovených v zakladajúcich zmluvách. 
Vzhľadom na prehlbujúcu na ekonomickú nerovnováhu kandidujúcich štátov,
bolo Európskou radou v Kodani, v roku 1993 ustanovené, že: „K pristúpeniu dôjde, len čo bude daná krajina schopná prevziať záväzky vyplývajúce z členstva a zároveň bude schopná spĺňať hospodárske a politické podmienky“.

Plnoprávnosť členstva je pre kandidátske krajiny podmienená splnením podmienok pomenovanými ako Kodanské kritériá.

Kodanské kritériá 

  • politické kritériá – kandidátska krajina musí mať stabilné inštitúcie zaisťujúce demokraciu, právny štát, dodržiavanie ľudských práv a práv menšín;
  • ekonomické kritériá – krajina musí mať fungujúcu trhovú ekonomiku schopnú sa vysporiadať s konkurenčnými tlakmi vo vnútri únie;
  • kritériá prijatia acquis communautaire – krajina musí byť schopná prijať záväzky vyplývajúce z členstva, vrátane politických a hospodárskych cieľov a menovej únie.

Slovensko a Európska únia

Slovensko
–  členom Európskej únie

Slovensko je členom Európskej únie od roku 2004.

V referende, ktoré sa konalo v máji 2003, až 92,46 % zúčastnených voličov hlasovalo za vstup krajiny do Európskej únie. 

Akčný plán Európskej únie do roku 2026
– Reštart európskej ekonomiky
spolu so Slovenskou republikou

Plán obnovy je spoločnou reakciou krajín Európskej únie na dôsledky pandémie COVID – 19 a súvisiaci pokles ekonomiky. 

Reformy a investície
Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky je tvorený rozsiahlym balíkom reforiem a investícií, ktoré je možné čerpať a realizovať do roku 2026.

Demokratické princípy v Európskej únii

Subsidiarita a federalizmus
sú dve rôzne formy decentralizácie.
Rozdiel je v tom, že pri federalizme, ak nie je konsenzus v tom ako budú rozdelené kompetencie medzi vyšším a nižším stupňom riadenia, tak rozhodnutia rieši nižší stupeň, pretože ten je bližšie k občanom.

Naopak princíp subsidiarity, ktorú presadzuje napríklad RKC a EU určuje, že v tomto prípade má rozhodnúť vyšší stupeň riadenia.