Súkromné právo

Práva občana

ochrana zmluvnými princípmi

Súkromné právo (civilné právo) v európskom kontinentálnom právnom systéme je právna ochrana súkromných vecí definovaná v zmluvných princípoch.

dovolenia

Zákony súkromného práva sú založené na princípe rovnosti a nezávislosti, ich formulácia je formou dovolení.

Zásady súkromného práva:

 1. Zásada rovnosti účastníkov
 2. Zásada individuálnej autonómie
 3. Zásada ekvity – spravodlivosti
 4. Zásada „všetko je dovolené, čo nie je zakázané“
 5. Zásada zákazu zneužitia subjektívnych práv
 6. Zásada istoty a stability v súkromnoprávnych vzťahoch
 7. Zásada prevencie

Medzi verejným a súkromným právom sú prieniky

Medzi verejným a súkromným právom sú prieniky slúžiace na presadenie nárokov medzi právnymi oblasťami.

Oblasti Súkromného práva: 

 • Občianske právo
 • Pracovné právo
 • Rodinné právo
 • Obchodné právo
 • Medzinárodné právo súkromné

Občianske právo

Občianske právo – Občianske právo hmotné je oblasťou súkromného práva a upravené, definované vzťahy sú výsledkom slobodnej vôle občana.

Občianske právo upravuje právo vo vzťahu k občanovi – osobné a osobnostné práva, rodinné právo, dedičské právo, vlastnícke právo a záväzkové právo. 

Delenie Občianskeho právav Slovenskej republike

 • Všeobecná časť
 • Osobitná časť
  • rodinné práva
  • vecné práva
  • dedičské práva
  • záväzkové práva
  • práva duševného vlastníctva

Delenie podľa rímskeho práva

 • právo osôb (personalne)
  • osobné právo
  • rodinné právo
 • právo vecí (res)
  • vecné práva
  • záväzkové právo
  • dedičné právo
 • procesné občianske právo (actiones)

Rekodifikácia Občianskeho zákonníka

Prebiehajúca rekodifikácia slovenského súkromného práva z roku 1964 počíta s jednotným delením občianskeho práva.

Viac informácií o Občianskom zákonníku ako aj o jeho aktuálnej Rekodifikácii:

Pracovné právo

Pracovné právo je oblasťou súkromného práva s prienikmi vo verejnom práve. Pracovné právo upravuje rovnocenné vzťahy medzi ľuďmi pri uskutočňovaní ľudskej práce, založených na dohode – pracovnej zmluve. Pracovné právo má tiež ochrannú funkciu pre zamestnanca z hľadiska sociálnej ochrany štátom.

Pracovné právo sa delí na individuálne a kolektívne pracovné právo. 

Individuálne pracovné právo upravuje pracovným pomerom s dôrazom na práva a povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa.

Kolektívne pracovné právo upravuje a kladie dôraz na vzťahy medzi kolektívom zamestnancov a zamestnávateľom (alebo organizáciou zamestnancov, prípadne organizáciou zamestnávateľov). 

Kolektívne pracovné právo upravuje kolektívne zmluvy, kolektívne vyjednávanie alebo štrajk.

Rodinné právo

Rodinné právo je oblasťou súkromného práva s úpravou práva a povinnosti osobnej povahy v rodine –  medzi manželmi,  rodičmi, deťmi a ďalšími členmi rodiny. 

Štandardne (v štátoch kontinentálneho právneho systému) sú rodinnoprávne vzťahy upravené v Občianskom zákonníku, pretože Rodinné právo nie je osobitným odvetvím práva a spadá do Občianskeho práva.

Hlavným prameňom rodinného práva je zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine, ktorý je rozdelený na niekoľko častí, ktoré sú predmetnou úpravou aj celého rodinného práva:

základné zásady/články:

 • prvá časť – manželstvo
 • druhá časť – vzťahy medzi rodičmi, deťmi a ostatnými príbuznými
 • tretia časť – výživné
 • štvrtá časť – určenie otcovstva a osvojenie
 • piata časť – spoločné, prechodné a zrušovacie ustanovenia (§ 110 vyjadruje subsidiárnu väzbu medzi zákonom o rodine a občianskym zákonníkom, a to ak zákon o rodine neustanovuje inak, použijú sa ustanovenia Občianskeho zákonníka).

Vedeli ste že?

Rozhodnutia z oblasti rodinné právo sú druhou najfrekventovanejšou oblasť právnej úpravy rozhodovanej slovenskými súdmi.
Súdne rozhodnutia v rodinnom práve sa najčastejšie zaoberajú rozhodnutiami o vyživovacích povinnostiach, starostlivosti o maloletých, rozvodoch a až následne rozhodnutiami z ostatných oblastí rodinného práva.

Rekodifikácia Občianskeho zákonníka

Rekodifikácia slovenského súkromného práva z roku 1964 počíta s jednotnou úpravou občianskeho i rodinného práva.

Viac informácií o aktuálnej Rekodifikácii a diskusii k nej:

Obchodné právo

Obchodné právo je časťou súkromného práva a tvorí súhrn právnych noriem upravujúcich právne postavenie podnikateľov. Obchodné právo upravuje vzájomné zaväzkové vzťahy podnikateľov pri realizácii podnikateľskej činnosti ako aj ďalšie vžtahy súvisiace s podnikaním. 

Medzinárodné súkromné právo

Medzinárodné súkromné právo je oblasťou súkromného práva a upravuje súkromnoprávne vzťahy s cudzím prvkom – spoločenské vzťahy presahujúce hranice štátu.

Súkromnoprávne vzťahy tvorené cudzím prvkom, majú vzťah ku viacerým právnym poriadkom súčasne. 

Cudzí prvok môže byť v právnom vzťahu zastúpený ako:

 • subjekt,
 • objekt,
 • právna skutočnosť rozhodná pre vznik, zmenu či zánik právneho vzťahu. 

Vedeli ste že?

Každý štát ma vlastné Medzinárodné súkromné právo.