Sociálna demokracia

Sociálne aspekty sú základom zdravia spoločnosti
– výsledkom morálnej a ekonomickej vyspelosti národa. 

Úlohou demokracie je súlad spolunažívania a obhajovanie etických, morálnych a principiálnych záujmov ľudu a ich občianskych práv zakotvených v ústave.

Občan a financovanie verejných rozpočtov
– povinnou platbou daní

Platbou fyzických alebo právnických osôb, ktorá sa v slovenskom práve nazáva daň, je tvorená základná časť verejných rozpočtov a účelových fondov Slovenskej republiky. Daň vyberá štát a orgány miestnej samosprávy a slúži na úhradu verejných výdavkov. 

Dane občania

Daňové povinnosti fyzických osôb = platba priamych a nerpiamych daní. Priame dane sú daň z príjmov + miestne dane a poplatky. Nepriame dane občan platí v cene tovarov a služieb = daň z pridanej hodnoty + spotrebné dane

Dane podnikatelia a organizácie

Daňové a colné povinnosti právnických osôb = Daň z príjmov, DPH, Daň z motorových vozidiel, Spotrebné dane a Miestne dane

Financovanie zdravotných
a sociálnych služieb štátu – odvodmi

Dane a odvody sú odvádzané z hrubej mzdy. 
Odvody sú odvádzané do Sociálnej poisťovne sociálne odvody a do príslušnej Zdravotnej poisťovne – zdravotné odvody.

Sociálna podpora štátom
– Sociálne peňažné príspevky

Sociálne príspevky sú štátom poskytovaná sociálna pomoc vo forme jednorázových a opakovaných peňažných príspevkov.

Informácie k peňažným príspevkom o podmienkach nároku, žiadosti o príspevok, ďalších peňažných príspevkoch, konaniu príspevku, výšky príspevku, …

Sociálna podpora štátom
– Sociálne peňažné príspevky

Sociálne príspevky sú štátom poskytovaná sociálna pomoc vo forme jednorázových a opakovaných peňažných príspevkov.

Čo znamená investičná pomoc?

Investičná pomoc na podporu počiatočnej investície a vytvárania nových pracovných miest sa poskytuje podľa § 2 ods. zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o regionálnej investičnej pomoci)“.

Čo je štátna pomoc?

Podpora podnikania, zvyšovanie zamestnanosti (tvorba nových pracovných miest) a posilnenie podnikateľského prostredia je hlavným cieľom poskytovania peňažnej štátnej pomoci.

Štátna pomoc je určená tiež na poskytovanie úhrady škôd spôsobených prírodnými katastrofami alebo inými mimoriadnymi udalosťami. Z hľadiska sociálnej pomoci je štátna pomoc poskytovaná aj jednotlivým spotrebiteľom.

Čo je dotácia?

Dotácia (alebo tiež grant) je nenávratný finančný príspevok (NFP), ktorý môže žiadateľ získať za určitých podmienok na stanovený účel účel.

Kto poskytuje dotácie?
Výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie vyhlasujú na Slovensku Ministerstvá alebo rôzne fondy, ktoré sú zriadené zo zákona …

Akčný plán Európskej únie do roku 2026
– Reštart európskej ekonomiky
spolu so Slovenskou republikou

Plán obnovy je spoločnou reakciou krajín EÚ na dôsledky pandémie COVID – 19 a súvisiaci pokles ekonomiky.

Reformy a investície
Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky je tvorený rozsiahlym balíkom reforiem a investícií, ktoré je možné čerpať a realizovať do roku 2026.