Odvody

Financovanie zdravotných a sociálnych služieb štátu

Odvody sú odvádzané do Sociálnej poisťovne sociálne odvody a do príslušnej Zdravotnej poisťovne – zdravotné odvody.

Ako sa platia odvody?

Zdravotné a sociálne odvody sa spolu s daňami odvádzajú priamo z hrubej mzdy. Občanovi, ktorý je zamestnaný, prechádza povinnosť odvádzať zdravotné odvody na zamestnávateľa.

Aká je výška odvodov?

Výška sociálnych aj zdravotných odvodov závisí od výšky hrubej mzdy a je povinne zo zákona odvádzaná zamestnávateľom. 

Výšku odvodov do Sociálnej poisťovne, ktoré je povinný platiť zamestnanec a zamestnávateľa za svojho zamestnanca v roku 2023 upravuje § 128 až § 137 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“).

Výšku odvodov do zdravotnej poisťovne upravuje § 12 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“).

Zdravotné odvody 
do zdravotných poisťovní
a princíp solidarity

Verejne zdravotne poistená musí byť každá osoba s trvalým pobytom v Slovenskej republike od samotného narodenia.

Povinné zdravotné poistenie občanov vychádza z princípu solidarity.
Princíp solidarity Povinného zdravotného poistenie znamená, že do zdravotného poistenia prispieva občan bez rodielu na svoj zdravotný stav a rovnako bez rodielu na zdravotný stav občana mu je poskytnutá zdravotná starostlivosť.

Sociálne odvody
do Sociálnej poisťovne

Sociálne odvody do Sociálnej poisťovne e sa odvádzajú na:

  • nemocenské poistenie 
  • dôchodkové poistenie starobné
  • dôchodkové poistenie invalidné
  • poistenie v nezamestnanosti