Samospráva kraja

(VÚC)

Samosprávny kraj alebo vyšší územný celok – VÚC je najvyššia územná samosprávna jednotka na území Slovenska

Nižšou územnou samosprávou jednotkou sú obce. 

Samospráva regiónu
prostredníctvom volieb

Samospráva na úrovni krajov je dosadzovaná prostredníctvom demoktarických volieb (volených orgánov). Samosprávny kraj má v pôsobnosti stredné školy, zdravotné zariadenia, kultúrne zariadenia a inštitúcie, cesty II. a III. triedy (okrem Bratislavy a Košíc) a iné.
Hovorovým pomenovaním  pre Samosprávu kraja je župa. 

8 Samosprávnych krajov: 

 • Banskobystrický
 • Bratislavský
 • Košický
 • Nitriansky
 • Prešovský
 • Trenčiansky
 • Trnavský
 • Žilinský

Samosprávny kraj ako ochrana práv
a záujmov svojich obyvateľov.

Samosprávny kraj je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Zákonom 302 zo 4. júla 2001 o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) uzniesla Národná rada Slovenskej republiky, že Vyšším územným celkom je samosprávny kraj. 

Samosprávny kraj je právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami, zabezpečuje a chráni práva a záujmy svojich obyvateľov.

Ako a čo tvorí samosprávny kraj?

Samosprávnemu kraju možno vo veciach územnej samosprávy ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.

Územný obvod samosprávneho kraja je zhodný s územným obvodom kraja. Územný obvod samosprávneho kraja možno zmeniť len zákonom.

Orgány samosprávneho kraja sú zastupiteľstvo samosprávneho kraja (ďalej len „zastupiteľstvo“) a predseda samosprávneho kraja (ďalej len „predseda“).

Identita samosprávneho kraja

Samosprávny kraj má svoje symboly, ktoré môže používať pri výkone samosprávy. Symboly samosprávneho kraja sú erb, vlajka a pečať, prípadne znelka.

Pôsobnosť samosprávneho kraja

Samosprávny kraj pri výkone samosprávy sa stará o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvateľov. Pritom najmä:

 • a) zabezpečuje tvorbu a plnenie programu sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja územia samosprávneho kraja,
 • b) vykonáva plánovacie činnosti týkajúce sa územia samosprávneho kraja,
 • c) obstaráva, prerokúva a schvaľuje územnoplánovacie podklady samosprávneho kraja a územné plány regiónov,
 • d) účelne využíva miestne ľudské, prírodné a iné zdroje,
 • e) vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov samosprávneho kraja a rozvoja samosprávneho kraja,
 • f) zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje svoje rozpočtové a príspevkové organizácie a iné právnické osoby podľa osobitných predpisov,
 • g) podieľa sa na tvorbe a ochrane životného prostredia,
 • h) utvára predpoklady na optimálne usporiadanie vzájomných vzťahov sídelných útvarov a ostatných prvkov svojho územia,
 • i) obstaráva a schvaľuje program rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych služieb a spolupracuje s obcami a inými právnickými osobami a fyzickými osobami pri výstavbe zariadení a bytov určených na poskytovanie sociálnych služieb,
 • j) utvára podmienky na rozvoj zdravotníctva,
 • k) utvára podmienky na rozvoj výchovy a vzdelávania, najmä v stredných školách, a na rozvoj ďalšieho vzdelávania,
 • l) utvára podmienky na tvorbu, prezentáciu a rozvoj kultúrnych hodnôt a kultúrnych aktivít a stará sa o ochranu pamiatkového fondu,
 • m) utvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu a koordinuje tento rozvoj,
 • n) koordinuje rozvoj telesnej kultúry a športu a starostlivosť o deti a mládež,
 • o) spolupracuje s obcami pri tvorbe programov sociálneho a ekonomického rozvoja obcí,
 • p) podieľa sa na riešení problémov, ktoré sa týkajú viacerých obcí na území samosprávneho kraja,
 • q) rozvíja spoluprácu s územnými celkami a s orgánmi iných štátov,
 • r) vykonáva ďalšie pôsobnosti ustanovené osobitnými zákonmi.

Kontrola samosprávneho kraja

Samosprávny kraj je povinný utvárať v rámci svojej pôsobnosti účinný systém kontroly, zriadiť funkciu hlavného kontrolóra samosprávneho kraja (ďalej len „hlavný kontrolór“) a voliť hlavného kontrolóra.
Samosprávny kraj je tiež povinný vytvárať vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na nezávislý výkon kontroly.

Ústava Slovenskej republiky | Štvrtá hlava

Základom územnej samosprávy je obec. Územnú samosprávu tvorí obec a vyšší územný celok.
Obec a vyšší územný celok sú samostatné územné samosprávne a správne celky Slovenskej republiky združujúce osoby, ktoré majú na ich území trvalý pobyt.