Princípy demokracie

Demokracia
je rozhodovaci systém, 
v ktorom o výsledku rozhodnú ľudia spoločne,
vyjadrením svojho názoru – hlasu.

Rovnosť ľudí zabezpečuje aj rovnosť “váhy” hlasu. Výsledkom demokratického rozhodnutia je riešenie, ku ktorému sa prikloní väčší počet ľudí. Demokratické princípy sa prirodzene používajú v rôznych typoch spoločenstiev, organizácií či klubov. 

Pojem demokracia 
sa najčastejšie používa v súvislosti
s politickým zriadením štátu.

Demokratický systém štátu je systém slobody, poriadku a zaručovania práv jednotlivcom a spoločenským skupinám. Demokracia je princíp realizácie vôle ľudu, deľby moci, občianskych práv a suvenerity. 

Vôla väčšiny a ochrana menšiny

V demokratickom rozhodovaní
je ochránená menšina podriadená väčšine. 

Demokratický systém štátu je systém slobody, poriadku a zaručovania práv jednotlivcom a spoločenským skupinám.

Demokracia je princíp realizácie vôle ľudu, deľby moci, občianskych práv a suverenity. V rozhodovaní je ochránená menšina podriadená väčšine.