Výkonná moc štátu

Výkon štátnej moci
je dodržiavanie ústavy

Výkon štátnej moci je napĺňanie a dodržiavanie ústavy a zákonov prostredníctvom usmeroňovania a to vydávaním právnych predpisov a aktov ako sú napr. nariadenia vlády a vyhlášky ministerstiev, či individuálne rozhodnutia alebo uznesení v konkrétnej veci.

Zloženie výkonnej moci

Výkonnú moc / exkutívu štátu tvorí:
Hlava štátu
–prezident/ka, 
Vláda – ministerstvá, ústredné orgány štátnej správy (orgány štátnej správy, štátne kontrolné a dozorné orgány), Súdy,
Územná samospráva  
– obce a vyššie územné celky. 

Vláda je najvyšší,
spravidla kolektívny,
orgán výkonnej moci v štáte.

Vláda sa zvyčajne skladá z predsedu, podpredsedov a ministrov. V závislosti od štátu aj z ďalších členov ako napr. štátnych tajomníkov alebo je na čele vlády namiesto predsedu vlády hlava štátu.

Rozhodnutia prijíma vláda spravidla hlasovaním, pri ktorom má každý člen vlády jeden hlas.
V parlamentných štátoch sa vláda zodpovedá parlamentu, v prezidentských republikách prezidentovi a v niektorých monarchiách, najmä absolutistických kráľovi. 

Vedeli ste že?
V závislosti od štátu môže mať vláda pomenovanie ako je napríklad: kabinet, vládny kabinet, kabinet ministrov, rada ministrov, ministerská rada, štátna rada.

Výkon moci

v Slovenskej republike

Hlava štátu

Hlavou Slovenskej republiky je prezident. Prezident reprezentuje Slovenskú republiku navonok i dovnútra a svojím rozhodovaním zabezpečuje riadny chod ústavných orgánov.

Prezident vykonáva svoj úrad podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie je viazaný príkazmi.

Ústava Slovenskej republiky | Šiesta hlava  | Prvý oddiel

Vrcholný orgánom výkonnej moci

Vláda Slovenskej republiky je vrcholným orgánom výkonnej moci. Vláda sa skladá z predsedu, podpredsedov a ministrov.

Ústava Slovenskej republiky | Šiesta hlava  | Druhý oddiel

Ministerstvá a orgány štátnej správy

Ministerstvá a ostatné orgány štátnej správy zriaďuje Národná rada (parlament) Slovenskej republiky zákonom.
Aktuálne má Slovenská republika 14 ministerstiev
a 11 ústredných orgánov
štátnej správy.

Ministerstvá Slovenskej republiky

V Slovenskej republike aktuálne pôsobia ministerstvá, na ktorých čele je člen vlády.

 • Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,
 • Ministerstvo financií Slovenskej republiky,
 • Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky,
 • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
 • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky,
 • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
 • Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,
 • Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky,
 • Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky,
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
 • Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,
 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
 • Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,
 • Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Ďalšie ústredné orgány štátnej správy 

V Slovenskej republike pôsobia aj tieto ústredné orgány štátnej správy:

 • Úrad vlády Slovenskej republiky,
 • Protimonopolný úrad Slovenskej republiky,
 • Štatistický úrad Slovenskej republiky,
 • Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
 • Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky,
 • Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky,
 • Úrad pre verejné obstarávanie,
 • Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky,
 • Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky,
 • Národný bezpečnostný úrad,
 • Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky.