Ministerstvá

Slovenskej republiky

Kompetencie v rukách ministra

Ministerstvo riadi a za jeho činnosť zodpovedá minister, ktorého v čase jeho neprítomnosti zastupuje štátny tajomník.

Štátny tajomník ako zástupca kompetencií
menovaný vládou

Minister môže poveriť svojím zastupovaním štátneho tajomníka aj v iných prípadoch a to v plnom rozsahu jeho práv a povinností, pretože štátny tajomník má pri zastupovaní ministra na rokovaní vlády poradný hlas.

Štátneho tajomníka vymenúva a odvoláva vláda na návrh príslušného ministra. 

Vláda môže určiť pôsobenie dvoch štátnych tajomnkov – v takom prípade minister určí, v ktorých otázkach a v akom poradí ho štátni tajomníci zastupujú. 
Vláda môže určiť, že na ministerstve dočasne pôsobia traja štátni tajomníci, ak jeden z nich je určený len na plnenie úloh súvisiacich s predsedníctvom Slovenskej republiky v Rade Európskej únie.
Napríklad vláda môže tiež určiť, že na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pôsobia traja štátni tajomníci, ak jeden z nich je určený len na plnenie úloh v oblasti športu. 

Štruktúra ministerstva

Ministerstvo sa člení na sekcie a odbory, prípadne iné organizačné útvary. Sekcie sa zriaďujú pre jednotlivé úseky riadené generálnym riaditeľom a môžu sa členiť na úrady, odbory alebo iné organizačné zložky riadené riaditeľom.

Poradné orány vlády
Na ministerstve pôsobia a môžu sa zriaďovať poradné orgány, ktorých zriaďovanie je v kompetencii ministra. 
Minister tiež vydáva Organizačnú štruktúru ministerstva, ktorá určuje organizačný poriadok celého ministerstva.

Úlohy a kompetencie ministerstiev

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre:

 • priemysel s výnimkou spracovania dreva, biotechnológií, potravinárstva a stavebných výrobkov,
 • energetiku vrátane hospodárenia s jadrovým palivom a uskladňovania rádioaktívnych odpadov a energetickú efektívnosť,
 • teplárenstvo a plynárenstvo,
 • dobývanie a úpravu tuhých palív, dobývanie ropy a zemného plynu, rudných surovín, nerudných surovín a rádioaktívnych surovín,
 • podporu malého podnikania a stredného podnikania vrátane podpory potravinárskych produktov, ktoré nie sú zaradené do prílohy – Zmluvy o fungovaní Európskej únie a podpory spracovania dreva a biotechnológií,
 • stratégiu tvorby podnikateľského prostredia a podporu podnikateľského prostredia vrátane podpory potravinárskeho podnikateľského prostredia, ktorého produkty nie sú zaradené do prílohy – Zmluvy o fungovaní Európskej únie a podnikateľského prostredia v oblasti spracovania dreva a biotechnológií,
 • vnútorný obchod, zahraničný obchod vrátane obchodovania s výrobkami obranného priemyslu a tvorby zahraničnej obchodnej politiky, ochranu spotrebiteľa s výnimkou ochrany spotrebiteľa pri poskytovaní finančných služieb a koordináciu politiky vnútorného trhu Európskej únie,
 • ochranu a využívanie nerastných surovín vrátane hlavného dozoru nad ochranou a využívaním ložísk nerastov,
 • hlavný dozor nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a bezpečnosťou prevádzky v banskej činnosti, činnosti vykonávanej banským spôsobom a pri používaní výbušnín,
 • puncovníctvo a skúšanie drahých kovov,
 • kontrolu zákazu vývoja, výroby, skladovania, použitia a obchodu s chemickými zbraňami a prekurzormi potrebnými na ich výrobu,
 • riadenie úloh hospodárskej mobilizácie,
 • odštátnenie a privatizáciu majetku štátu a pre správu majetku štátu v podnikateľskej sfére,
 • stratégiu tvorby a realizácie inovácií,
 • preverovanie zahraničných investícií z dôvodu ochrany bezpečnosti a verejného poriadku Slovenskej republiky a v Európskej únii.
 • Minister hospodárstva Slovenskej republiky je predsedom Rady vlády Slovenskej republiky pre konkurencieschopnosť a produktivitu.  (Rada vlády Slovenskej republiky pre konkurencieschopnosť a produktivitu.)
 • zabezpečuje hodnotenie legislatívnych materiálov a nelegislatívnych materiálov predkladaných na rokovanie vlády z hľadiska ich vplyvu na konkurencieschopnosť a produktivitu podnikateľských subjektov,
 • zodpovedá za politiku lepšej regulácie, agendu RIA 2020 a dohliada na znižovanie administratívnej záťaže,
 • predkladá vláde návrhy na zjednodušenie právnej úpravy pre podnikanie.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť financií, daní a poplatkov, colníctva, hazardných hier, finančnej kontroly, vnútorného auditu a vládneho auditu.
Ministerstvo financií Slovenskej republiky je aj ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť cien a cenovej kontroly s výnimkou cien a cenovej kontroly tovarov ustanovených osobitnými zákonmi.
Ministerstvo financií zabezpečuje:

 • tvorbu a uskutočňovanie politiky vrátane rozpočtovania súhrnného schodku verejného rozpočtu, tvorby a realizácie štátneho rozpočtu, politiky finančného trhu vrátane ochrany spotrebiteľa pri poskytovaní finančných služieb a politiky spravovania majetku verejnej správy vo verejnoprospešnej a nepodnikateľskej sfére,
 • výkon štátnej správy vo veciach správy štátnych finančných aktív a pasív Slovenskej republiky, hypotekárneho bankovníctva, stavebného sporenia s výnimkou poskytovania štátnej prémie k stavebnému sporeniu, devízového hospodárstva a devízovej kontroly, jednotného účtovníctva a účtovného výkazníctva,
 • výkon štátneho dozoru nad vykonávaním sociálneho poistenia, dodržiavaním podmienok poskytovania štátnej prémie v stavebnom sporení, dodržiavaním podmienok poskytovania štátneho príspevku k hypotekárnym úverom, činnosťou Exportno-importnej banky Slovenskej republiky a nad hospodárením Sociálnej poisťovne.

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky plní funkciu štátneho dopravného úradu a námorného úradu.
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre:

 • dráhy a dopravu na dráhach,
 • cestnú dopravu,
 • kombinovanú dopravu,
 • pozemné komunikácie,
 • vnútrozemskú plavbu a prístavy, námornú plavbu,
 • civilné letectvo,
 • pošty,
 • telekomunikácie,
 • verejné práce,
 • stavebnú výrobu a stavebné výrobky,
 • tvorbu a uskutočňovanie bytovej politiky,
 • poskytovanie štátnej prémie k stavebnému sporeniu a štátneho príspevku k hypotekárnym úverom,
 • cestovný ruch,
 • energetickú hospodárnosť budov,
 • tvorbu a uskutočňovanie politiky mestského rozvoja,
 • tvorbu a uskutočňovanie politiky inteligentnej mobility.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky plní úlohy súvisiace s rozvojom vidieka.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka je ústredným orgánom štátnej správy pre:

 • poľnohospodárstvo,
 • lesné hospodárstvo,
 • pozemkové úpravy a ochranu poľnohospodárskej pôdy,
 • závlahové systémy a odvodňovacie systémy,
 • veterinárnu kontrolu, veterinárnu inšpekciu a veterinárny dozor,
 • rastlinolekársku starostlivosť,
 • plemenársky dozor,
 • rybárstvo v oblasti akvakultúry a morského rybolovu,
 • poľovníctvo,
 • potravinárstvo a potravinový dozor,
 • spracovanie dreva vrátane biotechnológií,
 • pozemkové spoločenstvá.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre:

 • riadenie, koordináciu a dohľad nad využívaním finančných prostriedkov z fondov Európskej únie,
 • oblasť investícií v rozsahu strategického plánovania a strategického projektového riadenia, ako aj koordináciu investičných projektov a vypracovanie národného strategického investičného rámca v pôsobnosti Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, a vnútroštátnu implementáciu Agendy 2030,
 • regionálny rozvoj vrátane koordinácie prípravy politík regionálneho rozvoja,
 • centrálne riadenie informatizácie spoločnosti a tvorbu politiky jednotného digitálneho trhu, rozhodovanie o využívaní verejných prostriedkov vo verejnej správe pre informačné technológie, centrálnu architektúru integrovaného informačného systému verejnej správy a koordináciu plnenia úloh v oblasti informatizácie spoločnosti.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre:

 • ochranu ústavného zriadenia, verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku, ochranu a správu štátnych hraníc, bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, ochranu bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, veci zbraní a streliva, súkromné bezpečnostné služby, vstup na územie Slovenskej republiky a pobyt cudzincov na jej území, občianske preukazy, cestovné doklady a oprávnenia na vedenie motorových vozidiel, otázky azylantov a odídencov, evidenciu obyvateľov, evidenciu cestných motorových a prípojných vozidiel, integrovaný záchranný systém, civilnú ochranu a ochranu pred požiarmi,
 • všeobecnú vnútornú správu vrátane veci územného a správneho usporiadania Slovenskej republiky, štátne symboly, heraldický register, archívy a registratúry, štátne občianstvo, matričné veci, zhromažďovanie a združovanie vrátane registrácie niektorých právnických osôb, o ktorých to ustanoví zákon, organizačné zabezpečenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, organizačné zabezpečenie volieb prezidenta Slovenskej republiky a ľudového hlasovania o jeho odvolaní, organizačné zabezpečenie volieb do orgánov územnej samosprávy, organizačné zabezpečenie referenda, organizačné zabezpečenie volieb do Európskeho parlamentu, vojnové hroby, živnostenské podnikanie, povoľovanie verejných zbierok, koordináciu výkonu štátnej správy uskutočňovanej obcami, vyššími územnými celkami a orgánmi miestnej štátnej správy,
 • Policajný zbor a Hasičský a záchranný zbor,
 • koordináciu vzdelávania zamestnancov obcí a vyšších územných celkov plniacich úlohy štátnej správy.

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky zabezpečuje správu vojenských obvodov a vojenských lesov.
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre:

 • riadenie a kontrolu obrany Slovenskej republiky,
 • výstavbu, riadenie a kontrolu ozbrojených síl Slovenskej republiky,
 • koordináciu činností a kontrolu orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy a iných právnických osôb pri príprave na obranu Slovenskej republiky,
 • koordináciu obranného plánovania,
 • zabezpečenie nedotknuteľnosti vzdušného priestoru Slovenskej republiky,
 • koordináciu vojenskej letovej premávky s civilnou letovou premávkou,
 • vojenské spravodajstvo,
 • alternatívnu službu.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre súdy a väzenstvo.
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pripravuje právnu úpravu v oblasti ústavného práva, trestného práva, občianskeho práva, obchodného práva, rodinného práva, konkurzného práva a medzinárodného práva súkromného.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vykonáva: 

 • štátny dohľad nad činnosťou Slovenskej komory exekútorov, nad činnosťou Notárskej komory Slovenskej republiky, v zákonom ustanovenom rozsahu nad činnosťou súdnych exekútorov a nad činnosťou notárov.
 • kontrolu nad dodržiavaním podmienok organizovania a priebehu dobrovoľných dražieb.
 • kontrolu nad zriaďovateľmi stálych rozhodcovských súdov, stálymi rozhodcovskými súdmi, rozhodcami a disciplinárnu právomoc nad rozhodcami oprávnenými rozhodovať spotrebiteľské spory.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zabezpečuje:

 • výkon znaleckej činnosti, prekladateľskej činnosti a tlmočníckej činnosti a vydávanie Obchodného vestníka;
 • zastupovanie Slovenskej republiky na Európskom súde pre ľudské práva a zastupovanie Slovenskej republiky v konaní pred Súdnym dvorom Európskej únie;
 • plnenie úloh súvisiacich s členstvom Slovenskej republiky v Eurojuste;
 • tvorbu a uskutočňovanie štátnej politiky a koordináciu plnenia úloh v oblasti ľudských práv.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť zahraničnej politiky a vzťahy Slovenskej republiky k ostatným štátom, medzinárodným organizáciám a zoskupeniam a európskym inštitúciám.
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zabezpečuje: 

 • ochranu práv a záujmov Slovenskej republiky a jej občanov v zahraničí,
 • riadenie zastupiteľských úradov Slovenskej republiky,
 • styky s orgánmi a predstaviteľmi cudzích štátov v Slovenskej republike a v zahraničí,
 • hospodárenie a nakladanie s majetkom Slovenskej republiky v zahraničí, ktorý má vo svojej správe,
 • koordináciu prípravy a vnútroštátneho prerokúvania, uzatvárania, vyhlasovania, vykonávania a vypovedávania medzinárodných zmlúv,
 • rozvojovú spoluprácu,
 • koordináciu realizácie politík Európskej únie,
 • štátnu politiku vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí,
 • koordináciu presadzovania obchodno-ekonomických záujmov Slovenskej republiky v zahraničí a jednotnú prezentáciu Slovenskej republiky v zahraničí.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zabezpečuje výkon štátneho dozoru nad vykonávaním sociálneho poistenia a vykonáva inšpekciu v sociálnych veciach.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre:

 • pracovnoprávne vzťahy a právne vzťahy volených funkcionárov orgánov územnej samosprávy,
 • bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,
 • inšpekciu práce,
 • stratégiu zamestnanosti, koordináciu jej tvorby a politiku trhu práce,
 • sociálne poistenie, starobné dôchodkové sporenie a doplnkové dôchodkové sporenie,
 • štátne sociálne dávky, sociálne služby, podporu sociálneho začlenenia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím do spoločnosti a pomoc v hmotnej núdzi,
 • sociálnoprávnu ochranu detí, sociálnu kuratelu a koordináciu štátnej rodinnej politiky,
 • rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí a koordináciu štátnej politiky v danej oblasti,
 • sociálnu ekonomiku.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia vrátane:

 • ochrany prírody a krajiny,
 • vodného hospodárstva, ochrany pred povodňami, ochrany akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania a rybárstva okrem akvakultúry a morského rybolovu,
 • ochrany ovzdušia, ozónovej vrstvy a klimatického systému Zeme,
 • ekologických aspektov územného plánovania,
 • odpadového hospodárstva,
 • posudzovania vplyvov na životné prostredie,
 • zabezpečovania jednotného informačného systému o životnom prostredí a plošného monitoringu,
 • geologického výskumu a prieskumu,
 • ochrany a regulácie obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín,
 • geneticky modifikovaných organizmov.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre:

 • materské školy, základné školy, stredné školy, základné umelecké školy, jazykové školy a vysoké školy,
 • školské zariadenia,
 • celoživotné vzdelávanie,
 • vedu a techniku,
 • štátnu starostlivosť o mládež a šport.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky metodicky riadi činnosť slovenských inštitútov v zahraničí v oblasti ich kultúrneho pôsobenia.
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre:

 • štátny jazyk,
 • ochranu pamiatkového fondu, kultúrne dedičstvo a knihovníctvo,
 • umenie,
 • autorské právo a práva súvisiace s autorským právom,
 • kultúrno-osvetovú činnosť a ľudovú umeleckú výrobu,
 • prezentáciu slovenskej kultúry v zahraničí,
 • vzťahy s cirkvami a náboženskými spoločnosťami,
 • médiá a audiovíziu,
 • podporu kultúry národnostných menšín.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre:

 • zdravotnú starostlivosť,
 • ochranu zdravia,
 • verejné zdravotné poistenie,
 • ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov,
 • prírodné liečebné kúpele, prírodné liečivé zdroje, prírodné minerálne vody,
 • cenovú politiku v oblasti cien výrobkov, služieb a výkonov v zdravotníctve a v oblasti cien nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach,
 • kontrolu zákazu biologických zbraní.