Súdna moc štátu

Úlohou súdu je ochrana práv.

Súdna moc štátu (justícii, jurisdikcii) je vykonávaná právomocou rozhodovania o sporoch, vine a trestných činov – prostredníctvom súdov. 
Súd vykonáva súdnu právomoc prostredníctvom vydávania súdnych rozhodnutí. 

Sústavu súdneho systému Slovenskej republiky tvoria všeobecné súdy a Ústavný súd.
Všeobecné súdy SR tvoria Najvyšší súd Slovenskej republiky, Najvyšší správy súd Slovenskej republiky, krajské súd, okresné súdy, Špecializovaný trestný súd.

Všeobecné štátne súdy – rozhodujú o záležitostiach týkajúcich sa vzťahov občianskoprávnych, rodinných, pracovných a obchodných alebo trestných činov.

Špecializovaný trestný súd rieši korupčné kauzy a najzávažnejšie trestné činy.

Ústavný súd rozhoduje o sporoch medzi ústrednými orgánmi štátnej správy. Hlavnou úlohou Ústavného súdu je ochrana ústavy a kontrola pri schvaľovaní zákonov, ktoré jej podliehajú.

Súdna moc

v Slovenskej republike

Ústavný súd

Ústavný súd Slovenskej republiky je nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti.

Ústava Slovenskej republiky | Siedma hlava | Prvý oddiel

Nezávislé a nestranné súdy

V Slovenskej republike vykonávajú súdnictvo nezávislé a nestranné súdy. Súdnictvo sa vykonáva na všetkých stupňoch oddelene od iných štátnych orgánov.

Ústava Slovenskej republiky | Siedma hlava | Druhý oddiel 

Prokuratúra a Verejný ochranca práv

Prokuratúra Slovenskej republiky chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických a právnických osôb a štátu.

Verejný ochranca práv je nezávislý orgán Slovenskej republiky, ktorý v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom chráni základné práva a slobody fyzických osôb a právnických osôb v konaní pred orgánmi verejnej správy a ďalšími orgánmi verejnej moci, ak je ich konanie, rozhodovanie alebo nečinnosť v rozpore s právnym poriadkom. 

Ústava Slovenskej republiky | Ôsma hlava 

Rozhodnutia súdneho dvora