Dane podnikateľ a organizácie

právnická osoba

Dane podnikatelia a organizácie

daňové a colné povinnosti právnických osôb

 • Daň z príjmov
 • DPH
 • Daň z motorových vozidiel
 • Spotrebné dane
 • Miestne dane

Daň z príjmov

 • Obchodné spoločnosti
 • Rozpočtové organizácie
 • Príspevkové organizácie
 • Mestá a obce
 • Iné neziskové organizácie

DPH

Výška DPH závisí od výrobku alebo služby, na ktorú sa vzťahuje. Na Slovensku v súčasnosti (2023) je výška dane stanovená na:

 • 20 % (základná sadzba), 
 • 10 % znížená sadzba sa vzťahuje na lieky, medicínske potreby a knihy  

Daň z motorových vozidiel

Daňou z motorových vozidiel sa zdaňujú motorové a prípojné vozidlá (ďalej „vozidlo“) kategórie:

 • L1e až L7e – mopedy, motocykle, trojkolky, štvorkolky
 • M1 – osobný automobil
 • M2 a M3 – autobusy
 • N1 až N3 – nákladné vozidlá
 • O1 až O4 – prípojné vozidlá

Daňou z motorových vozidiel sa nezdaňujú dopravné prostriedky kategórie:

 • T, C – kolesové a pásové traktory
 • R – prípojné vozidlo za traktor
 • S – ťahaný vymeniteľný stroj za T, C
 • P – pracovný stroj
 • LS – snežné skútre
 • V – ostatné vozidlá

Spotrebné dane

 • Alkoholické nápoje
 • Elektrina, uhlie a zemný plyn
 • Minerálny olej
 • Tabakové výrobky
 • Informačný systém kontrolných známok
 • Vysledovateľnosť tabakových výrobkov (Track and Trace)

Miestne dane

 • daň z nehnuteľností,
 • daň za psa,
 • daň za užívanie verejného priestranstva,
 • daň za ubytovanie,
 • daň za predajné automaty,
 • daň za nevýherné hracie prístroje,
 • daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta,
 • daň za jadrové zariadenie.
 • Obec ukladá aj miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.