Súdna moc

Slovenskej republiky

Nezávislé a nestranné súdy

V Slovenskej republike vykonávajú súdnictvo nezávislé a nestranné súdy.

Súdnictvo sa vykonáva na všetkých stupňoch oddelene od iných štátnych orgánov.

Ústava Slovenskej republiky | Siedma hlava | Druhý oddiel 

Súdy rozhodujú a preskúmavajú

Súdy rozhodujú v občianskoprávnych a trestnoprávnych veciach; súdy preskúmavajú aj zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy a zákonnosť rozhodnutí, opatrení alebo iných zásahov orgánov verejnej moci, ak tak ustanoví zákon.

Najvyšší správny súd

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky rozhoduje aj

 • o ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy,
 • o rozpustení alebo pozastavení činnosti politickej strany alebo politického hnutia,
 • o disciplinárnej zodpovednosti sudcov, prokurátorov a ak tak ustanoví zákon, aj iných osôb.

Verejné súdy

Súdy rozhodujú v senátoch, ak zákon neustanoví, že vo veci rozhoduje jediný sudca. Zákon ustanoví, kedy sa na rozhodovaní senátu zúčastňujú aj prísediaci sudcovia z radov občanov a v ktorých veciach môže rozhodnúť aj zamestnanec súdu poverený sudcom. Proti rozhodnutiu zamestnanca súdu povereného sudcom je prípustný opravný prostriedok, o ktorom rozhoduje vždy sudca.

Rozsudky sa vyhlasujú v mene Slovenskej republiky a vždy verejne.

Sústavu súdov tvoria Najvyšší súd Slovenskej republiky, Najvyšší správny súd Slovenskej republiky a ostatné súdy.

Podrobnejšiu úpravu sústavy súdov, ich pôsobnosť, organizáciu a konanie pred nimi ustanoví zákon.
V rozsahu ustanovenom zákonom sa na riadení a správe súdov podieľajú aj orgány sudcovskej samosprávy.

Sudca viazaný ústavou

Sudcovia sú pri výkone svojej funkcie nezávislí a pri rozhodovaní sú viazaní ústavou, ústavným zákonom, medzinárodnou zmluvou v súlade s Ústavou SR.

Ak sa súd domnieva, že iný všeobecne záväzný právny predpis, jeho časť alebo jeho jednotlivé ustanovenie, ktoré sa týka prejednávanej veci, odporuje ústave, (ústavnému zákonu, medzinárodnej zmluve alebo zákonu), konanie preruší a podá návrh na začatie konania. Právny názor ústavného súdu obsiahnutý v rozhodnutí je pre súd záväzný.

Sudca z radov občana
menovaný hlavou štátu

Sudcov vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh Súdnej rady SR; vymenúva ich bez časového obmedzenia.

Za sudcu môže byť vymenovaný občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný do Národnej rady Slovenskej republiky, dosiahol vek 30 rokov, má vysokoškolské právnické vzdelanie a spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že funkciu sudcu bude vykonávať riadne. Ďalšie predpoklady na vymenovanie za sudcu a jeho funkčný postup, ako aj rozsah imunity sudcov ustanoví zákon.

Nestrannosť sudcu

Ak je vymenovaný sudca členom politickej strany alebo politického hnutia, je povinný vzdať sa členstva v nich ešte pred zložením sľubu.

Sudca vykonáva funkciu ako svoje povolanie.
Výkon funkcie sudcu je nezlučiteľný s inou funkciou či podnikateľskou činnoťou okrem správy vlastného majetku, vedeckej, pedagogickej, literárnej alebo umeleckej činnosti a členstva v Súdnej rade Slovenskej republiky.

Kontrola súdnej moci

Súdna rada Slovenskej republiky je ústavným orgánom sudcovskej legitimity.

Súdna rada

Do pôsobnosti Súdnej rady Slovenskej republiky patrí:

 • zabezpečovať plnenie úloh verejnej kontroly súdnictva,
 • prijímať stanovisko, či kandidát na vymenovanie za sudcu spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že funkciu sudcu bude vykonávať riadne,
 • predkladať prezidentovi SR návrhy kandidátov na vymenovanie sudcov a návrhy na odvolanie sudcov,
 • rozhodovať o pridelení a preložení sudcov,
 • predkladať prezidentovi SR návrhy na vymenovanie predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu SR, predsedu a podpredsedu Najvyššieho správneho súdu SR a návrhy na ich odvolanie,
 • predkladať vláde SR návrhy kandidátov na sudcov, ktorí by mali pôsobiť za Slovenskú republiku v medzinárodných súdnych orgánoch,
 • vyjadrovať sa o návrhu rozpočtu súdov SR pri zostavovaní návrhu štátneho rozpočtu a predkladať Národnej rade SR stanovisko k návrhu rozpočtu súdov,
 • dohliadať, či sudca spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že funkciu sudcu bude vykonávať riadne po celý čas trvania funkcie sudcu,
 • vykonávať dohľad a konať vo veciach majetkových pomerov sudcu,
 • vydávať zásady sudcovskej etiky v spolupráci s orgánmi sudcovskej samosprávy,
 • ďalšia pôsobnosť, ak tak ustanoví zákon.

Vedenie rady

Predsedu a podpredsedu Súdnej rady Slovenskej republiky volí a odvoláva Súdna rada SR zo svojich členov.

Menovanie a voľba členov rady

Členmi Súdnej rady Slovenskej republiky sú:

 • jeden sudca volený a odvolávaný sudcami Najvyššieho súdu SR a sudcami Najvyššieho správneho súdu SR zo sudcov týchto súdov,
 • ôsmi sudcovia, ktorých volia a odvolávajú sudcovia ostatných súdov vo viacerých volebných obvodoch, ktoré sa vytvárajú tak, aby na zvolenie alebo odvolanie bol potrebný porovnateľný počet hlasov sudcov,
 • traja členovia, ktorých volí a odvoláva Národná rada SR,
 • traja členovia, ktorých vymenúva a odvoláva prezident SR,
 • traja členovia, ktorých vymenúva a odvoláva vláda SR.