Kto je právny občan?

Koncept občianstva vzniká uznaním základných ľudských práv a slobôd jednotlivca a jeho oslobodeniu sa od podriadenosti.

| Slovo občan je odvodené od slova obec, ktoré pochádza zo staroslovienčiny s významom spoločný |

Práva a slobody občanov zabezpečuje štát formou prijímania a vydávania zákonov.

Základnou a najvýznamnejšou formou zákona je ústava. 
Ústava je právnym výrazom existencie štátu a normatívnym aktom najvyššej sily v štáte. Zákony vydávané štátom preto nesmú svojím obsahom ústave odporovať a musia byť v súlade s medzinárodne uznanou
Všeobecnou deklaráciou ľudských práv.  

Princíp ľudských právach a slobôd nad zákonom
– v právomoci ústavy

Medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, medzinárodné zmluvy, na ktorých vykonanie nie je potrebný zákon, a medzinárodné zmluvy, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, majú prednosť pred zákonmi.

Ústava Slovenskej republiky | Prvá hlava |

Sloboda, rovnosť,
dôstojnosť a práva.

Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach.
Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.

Ústava Slovenskej republiky | Druhá hlava

Deklarácia nezrušiteľnosti ľudských práv a dôstojnosti

Všeobecná deklarácia ľudských práv potvrdzuje nezrušiteľnosť práv všetkým členom ľudskej spoločnosti. “Uznanie prirodzenej dôstojnosti a rovnakých neodňateľných práv všetkých členov ľudskej rodiny je základom slobody, spravodlivosti a mieru vo svete; pretože ignorovanie ľudských práv a pohŕdanie nimi viedlo k barbarským činom urážajúcim svedomie ľudstva”.

Medzi Všeobecne deklarované základné ľudsé práva patrí napríklad rovnosť ľudí, náboženská sloboda, odmena za vykonanú prácu, právo na odpočinok alebo právo na bezplatné základné vzdelanie a iné.

Súdna moc štátu

Úlohou súdu je ochrana práv.

Súdna moc štátu (justícii, jurisdikcii) je vykonávaná právomocou rozhodovania o sporoch, vine a trestných činov – prostredníctvom súdov. 
Súd vykonáva súdnu právomoc prostredníctvom vydávania súdnych rozhodnutí. 

Nezávislý Ústavný súd

Ústavný súd Slovenskej republiky je nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti.

Ústava Slovenskej republiky | Siedma hlava | Prvý oddiel

Nezávislé a nestranné súdy

V Slovenskej republike vykonávajú súdnictvo nezávislé a nestranné súdy. Súdnictvo sa vykonáva na všetkých stupňoch oddelene od iných štátnych orgánov.

Ústava Slovenskej republiky | Siedma hlava | Druhý oddiel 

Prokuratúra a Verejný ochranca práv

Prokuratúra Slovenskej republiky chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických a právnických osôb a štátu.

Verejný ochranca práv je nezávislý orgán Slovenskej republiky, ktorý v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom chráni základné práva a slobody fyzických osôb a právnických osôb v konaní pred orgánmi verejnej správy a ďalšími orgánmi verejnej moci, ak je ich konanie, rozhodovanie alebo nečinnosť v rozpore s právnym poriadkom. 

Ústava Slovenskej republiky | Ôsma hlava

_redemokracia_ruka