Vláda

Slovenskej republiky

Vrcholný orgánom výkonnej moci

Vláda Slovenskej republiky je vrcholným orgánom výkonnej moci. Vláda sa skladá z predsedu, podpredsedov a ministrov.

Ústava Slovenskej republiky | Šiesta hlava  | Druhý oddiel

Nezlučiteľný výkon funkcie člena vlády

Výkon funkcie člena vlády je nezlučiteľný s výkonom poslaneckého mandátu, s výkonom funkcie v inom orgáne verejnej moci, so štátnozamestnaneckým pomerom, s pracovným pomerom alebo s obdobným pracovným vzťahom, s podnikateľskou činnosťou, s členstvom v riadiacom alebo kontrolnom orgáne právnickej osoby, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť, alebo s inou hospodárskou alebo zárobkovou činnosťou okrem správy vlastného majetku a vedeckej, pedagogickej, literárnej alebo umeleckej činnosti.

Predseda vlády menovaný prezidentom

Predsedu vlády vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky. 

Na návrh predsedu vlády prezident Slovenskej republiky vymenuje a odvolá ďalších členov vlády a poverí ich riadením ministerstiev.

Za predsedu vlády môže byť vymenovaný každý občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný do Národnej rady Slovenskej republiky. Za podpredsedu vlády a ministra môže prezident vymenovať občana, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.

Sľub mravnosti
– vernosti, ústave a zákonom

Členovia vlády skladajú do rúk prezidenta Slovenskej republiky sľub:

„Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme občanov. Budem zachovávať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života.“

Dôvera vďaka programu 

Vláda je povinná do 30 dní po svojom vymenovaní predstúpiť pred Národnú radu Slovenskej republiky, predložiť jej svoj program a požiadať ju o vyslovenie dôvery.

Vláda je za výkon svojej funkcie zodpovedná Národnej rade Slovenskej republiky. Národná rada Slovenskej republiky jej môže kedykoľvek vysloviť nedôveru.

Vláda môže kedykoľvek požiadať Národnú radu Slovenskej republiky o vyslovenie dôvery.

Vláda môže spojiť hlasovanie o prijatí zákona alebo hlasovanie v inej veci s hlasovaním o dôvere vláde.

Ordinačné hodiny vlády alebo uznášanieschopnosť

Vláda je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.

Na prijatie uznesenia vlády je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov vlády.

Kompetencie vlády

Vláda rozhoduje v zbore

 • o návrhoch zákonov,
 • o nariadeniach vlády,
 • o programe vlády a o jeho plnení,
 • o zásadných opatreniach na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky Slovenskej republiky,
 • o návrhoch štátneho rozpočtu a štátneho záverečného účtu,
 • o medzinárodných zmluvách Slovenskej republiky, ktorých dojednávanie preniesol na vládu prezident Slovenskej republiky,
 • o súhlase s prenesením dojednávania medzinárodných zmlúv podľa čl. 102 ods. 1 písm. a) na jej jednotlivých členov,
 • o podaní návrhu na Ústavný súd Slovenskej republiky, aby rozhodol o súlade dojednanej medzinárodnej zmluvy, na ktorú je potrebný súhlas Národnej rady Slovenskej republiky, s ústavou a s ústavným zákonom,
 • o zásadných otázkach vnútornej a zahraničnej politiky,
 • o podaní návrhu zákona alebo iného závažného opatrenia na verejnú diskusiu,
 • o tom, že požiada o vyslovenie dôvery,
 • o udelení amnestie vo veciach priestupkov,
 • o vymenúvaní a odvolávaní ďalších štátnych funkcionárov v prípadoch ustanovených zákonom a troch členov Súdnej rady Slovenskej republiky,
 • o návrhu na vyhlásenie vojnového stavu, o návrhu na nariadenie mobilizácie ozbrojených síl, o návrhu na vyhlásenie výnimočného stavu a o návrhu na ich skončenie, o vyhlásení a skončení núdzového stavu,
 • o vyslaní ozbrojených síl mimo územia Slovenskej republiky na účel humanitárnej pomoci, vojenských cvičení alebo mierových pozorovateľských misií, o súhlase s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky na účel humanitárnej pomoci, vojenských cvičení alebo mierových pozorovateľských misií, o súhlase s prechodom zahraničných ozbrojených síl cez územie Slovenskej republiky,
 • o vyslaní ozbrojených síl mimo územia Slovenskej republiky, ak ide o plnenie záväzkov z medzinárodných zmlúv o spoločnej obrane proti napadnutiu, a to najdlhšie na čas 60 dní; toto rozhodnutie vláda bezodkladne oznámi Národnej rade Slovenskej republiky,
 • o ďalších otázkach, ak to ustanoví zákon.

Moc skrz úpravy
nariadeniami

Na vykonanie zákona a v jeho medziach môže vláda vydávať nariadenia.
Ak tak ustanoví zákon, vláda je oprávnená vydávať nariadenia aj na vykonanie Európskej dohody o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej a na vykonanie medzinárodných zmlúv.

Nariadenia
na pleciach predsedu vlády

Nariadenie vlády podpisuje predseda vlády.

Nariadenie vlády sa musí vyhlásiť spôsobom, ktorý ustanoví zákon.

Amnestia na priestupky

Vláda má právo udeľovať amnestiu vo veciach priestupkov. Podrobnosti ustanoví zákon.

Ústredné orgány štátnej správy a miestne orgány štátnej správy sa zriaďujú zákonom.

Ministerstvá a iné orgány štátnej správy na základe zákonov a v ich medziach môžu vydávať všeobecne záväzné právne predpisy, ak sú na to splnomocnené zákonom.

Tieto všeobecne záväzné právne predpisy sa vyhlasujú spôsobom, ktorý ustanoví zákon.