Rekodifikácia Občianskeho zákonníka z roku 1964

Čo je občianske právo?

Občianske právo upravuje rodinné a statusové otázky ako aj reguluje následky majetkových rozhodnutí občanov. Štruktúra a obsah Občianskeho práva vymedzuje principiálnu spoločenskú akceptáciu medziľudských vzťahov a tvorí základ predvídateľnosti súdnych rozhodnutí. Občianske právo vytvára spoločenskú istotu ako základ pokojného a nekonfliktného spolunažívania občanov štátu.

Občiansky zákonník z roku 1964 s úpravami
Občiansky zákonník, ktorý je v súčasnosti platný na území Slovenskej republiky, bol prijatý v roku 1964. Vychádza zo spoločenských pomerov danej doby – socialistického režimu, ktorý vytváral zúžený právny priestor pre slobodné rozhodovanie o súkromných záležitostiach občana.

Nepredvítateľnosť súdnych rozhodnutí

Aplikácia práva sa po sérii nejednotných úprav stáva čoraz ťažšou a súdne rozhodnutia menej predvídateľnými. Nekomplexné a zovšeobecňujúce úpravy Občianskeho zákonníka sú nedostačujúce pri riešení súčasných situácií technologických a multimediálnych aspektov života ako aj ďalších vývojových aspektov súčasnej doby. Občiansky zákonník je aj po úpravách z rôznych pohľadov len predpisom pre základné, typové prípady.

Občiansky zákonník ako kľúčový predpis spoločnosti 

Duálnou úpravou občianskoprávnych záväzkov, obsiahnutou v Občianskom a Obchodnom zákonníku, stratil Občiansky zákonník postavenie zjednocujúceho predpisu občianskeho práva.
Občiansky zákonník ako kľúčový predpis celej spoločnosti by mal svojou komplexnosťou (a zdanlivou zložitosťou) v čo najväčšej miere zodpovedať  aktuálnym potrebám občana.

Dekodifikácia občianskeho práva
Úpravy Občianskeho zákonníka boli predovšetkým prejavom snahy o dekodifikáciu občianskeho práva. Vďaka dekodifikácii sa Občiansky zákonník zúžil len na úpravu potrebnú na zabezpečovanie základných potrieb občanov. 

Benevoletnosť zákonodarcu v úprave občianskych zákonov

Neprihliadanie na jednotu systému občianskeho práva umožňuje zákonodarcovi benevolentnejšie zmeny právnych úprav. Neprispôsobené a nezosúladené úpravy Občianskeho zákonníka, formou osobitných zákonov, vytvárajú rozpornosti v prístupe k regulácii občianskoprávnych vzťahov.

Rekodifikácia ako jednoduchšia aplikácia práva 
a väčšia právna istota pre osoby dožadujúce sa spravodlivého rozhodnutia.

Cieľom rekodifikácie súkromného práva je:

  1. Posilniť osobnú slobodu a súkromnú autonómiu občana,
  2. zmodernizovať občianske právo: prispôsobiť ho dnešným potrebám a zaviesť chýbajúce inštitúty,
  3. zjednotiť podstatnú časť úpravy občianskoprávnych vzťahov: odstrániť duplicitu úpravy a presunúť úpravu z osobitných zákonov do Občianskeho zákonníka (všade tam, kde to dáva zmysel),
  4. sprehľadniť a vyjasniť systém občianskeho práva: lepšie prepojiť úpravu, ktorá zostane v osobitných zákonoch, s úpravou Občianskeho zákonníka, vyjasniť vzťahy medzi nimi a zjednotiť terminológiu,
  5. zaviesť jednotnú metódu regulácie súkromnoprávnych vzťahov a
  6. vytvoriť moderné a konkurencieschopné právo obchodných spoločností a družstiev s dostatočnou ochranou veriteľov a spoločníkov.

Výsledkom rekodifikácie súkromného práva by mali byť:

  1. aktuálne predpisy Občianskeho zákonníka a Zákona o obchodných spoločnostiach a družstvách
  2. Občiansky zákonník ako centrálny, jednotný a prehľadný predpis súkromného práva so širokým záberom.

Následná súdržnosť

Centrálnosť a jednotnosť systému predpisu je predpokladom k tomu, aby sa k budúcim úpravám pristupovalo spôsobom, ktorý zabezpečí následnú súdržnosť a spojitosť systému občianskeho práva.

Transparentný a otvorený celospoločenskému dialóg

Cieľom je vyvolať intenzívnu a otvorenú diskusiu o problémoch občianskeho práva a ich riešeniach ako aj zaktivizovať verejnosť i právnu obec. “Efektívna diskusia o problémoch a riešeniach je možná len vtedy, ak je zároveň pripravený aj konkrétny návrh týchto riešení s ich vysvetlením.“

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Rekodifikačný proces súkromného práva prebieha na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky už od roku 1998. Rekodifikáciu súkromného práva aktuálne zabezpečujú dve úzko prepojené pracovné skupiny: jedna pre rekodifikáciu Občianskeho práva a druhá pre rekodifikáciu práva Obchodných spoločností. 

Úlohou Ministerstva spravodlivosti je:
– preskúmať výsledky rekodifikačných komisií, 
– nadviazať na zistené výsledky využitím súčasných výstupov a výsledkov diskusií 
– pripraviť návrh príslušných právnych predpisov: nového Občianskeho zákonníka a Zákona o obchodných spoločnostiach.

Návrhy paragrafových znení Občianskeho zákonníka

Paragrafované znenie Očianskeho zákonníka a viac informácií a pracovné návrhy
Pracovné návrhy paragrafových znení Občianskeho zákonníka predkladané na verejnú a odbornú diskusiu sú zverejnené na stránkach Ministerstva spravodlivosti. 

Tags: No tags

Comments are closed.