__redemokracia_co_je_demokracia_12

2004 – Encyklopedie politiky

 „demokracia – forma politického zriadenia 1. v starovekom Grécku (…); 2. demokracia vo všeobecnom zmysle: prijatie zásady, že menšina sa podriaďuje väčšine, za pomoci fungovania sústavy organizačných princípov, ktoré umožňujú uplatnenie vôle väčšiny. Súčasne však k demokracii patrí ochrana určitých tzv. neodňateľných práv menšiny (tradičných občianských práv).; Moderná demokracia se opiera o štyri základné piliere: a) princíp tradičných občanských práv (…), b) princíp suverenity (…), c) princíp deľby moci (…), d) princíp realizácie vôle ľudu cestou slobodných, všeobecných, priamych a tajných volieb (parlamentný princip).“

demokracie. In: ŽALOUDEK, Karel. Encyklopedie politiky. Ed. Eduard Hulicius. 3. přeprac. a aktualiz. vyd. Praha : Libri, 2004. 575 s. ISBN 80-7277-209-0. S. 81.

Tags: No tags

2 komentáre

Add a Comment

You must be logged in to post a comment