__redemokracia_co_je_demokracia_13

2004 – Lexikón ústavného práva

„demokracia – pojem, ktorý sa používa nejednoznačne. V gréčtine doslova znamená ľudovláda, teda taká forma štátu, ktorá vyjadruje a zabezpečuje zvrchovanosť ľudu. Základom bola priama účasť plnoprávnych občanov na štátnych záležitostiach prostredníctvom zákonodarných, výkonných a kontrolných inštitúcií. Demokracia ako forma štátu je v súčasnosti zakladá na princípe rovnosti občanov, ktorí sú zdrojom štátnej moci, princípe podriadenia sa menšiny väčšine, princípe ochrany menšín a princípe časovej obmedzenosti poverenia mocou tak, aby po uplynutí určitej doby občania znova rozhodovali o tom, komu zveria moc na ďalšie obdobie. Demokracia sa okrem toho chápe aj ako štátna forma, založená na systéme slobody a poriadku tak, aby sa zaručovali práva jednotlivcom a spoločenskej skupine (princíp právneho štátu).“

DEMOKRACIA. In: CHOVANEC, Jaroslav; PALÚŠ, Igor. Lexikón ústavného práva. 1. vyd. Bratislava : Procom, 2004. 261 s. ISBN 80-85717-13-1. S. 31.

Tags: No tags

3 komentáre

Add a Comment

You must be logged in to post a comment