Demokracia v Európskej únii

Subsidiarita a federalizmus
sú dve rôzne formy decentralizácie.

Rozdiel je v tom, že pri federalizme, ak nie je konsenzus v tom ako budú rozdelené kompetencie medzi vyšším a nižším stupňom riadenia, tak rozhodnutia rieši nižší stupeň, pretože ten je bližšie k občanom.

Naopak princíp subsidiarity, ktorú presadzuje napríklad RKC a EU určuje, že v tomto prípade má rozhodnúť vyšší stupeň riadenia.

Decentralizácia výkonnej moci formou subsidiarity alebo demokratické princípy v eú

Podľa princípu subsidiarity na najvyššom stupni riadenia, teda napr. v EÚ sa má rozhodnúť, aké bude daňové zaťaženie občanov, akú časť z týchto financií minie priamo EÚ a na aký účel a akú časť financií prenechá a na aký účel štátom.
Štát sa potom v rámci regulácie EÚ a pridelených finančných prostriedkov rozhodne, akú časť verejných služieb vykoná priamo a akú časť financií na to minie a akú časť deleguje nižším úrovniam riadenia ako napr. VÚC a samospráve.

Princípom subsidiarity je, že by vyšší stupeň mal dovoliť nižším stupňom riadenia riešiť čo najviac otázok, ktoré môže tento nižší stupeň riadenia riešiť efektívne.

redemokracia_typo_banner_I_II_subsidiarita

Decentralizácia výkonnej moci federalizmu

Pri federalistickom princípe naopak nižšie stupne už od občana prepožičiavajú právomoci vyšším stupňom, ale iba na základe ich uváženia, teda najmä ak je predpoklad, že tieto vyššie stupne riadenia budú hospodáriť so zdrojmi efektívnejšie. Napríklad v otázke veľkosti daní by mali rozhodnúť všetci občania referendom, aké bude ich daňové zaťaženie, aký veľký chcú mať verejný sektor.
S vybranými daňami od občanov potom hospodári v prvom rade miestna samospráva tak, aby v danom mieste uspokojila všetky na ňu kladené požiadavky od občanov.
V kompetencii miestnej samosprávy je tak riešenie všetkých verejných otázok. Miestna samospráva určuje aj to, akú časť z daní dá VÚC a na aké verejné služby a projekty.
VÚC následne plní tieto úlohy, pričom časť financií a úloh verejnej správy môže delegovať na štát, ten na EÚ a iné medzinárodné organizácie.

Kto je Európska únia?

Európska únia
ako forma integračného zoskupenia
členských štátov

Európska únia, v skratke EÚ je integračné zoskupenie.
Európsku úniu tvorí v súčastnosti 27 členských štátov s celkovým počtom 437 miliónov obyvateľov, čo je približne približne 6 % svetovej populácie.

Slovensko je členom Európskej únie od roku 2004. 
V referende, ktoré sa konalo v máji 2003, až 92,46 % zúčastnených voličov hlasovala za vstup Slovenska do Európskej únie. 

Akčný plán Európskej únie do roku 2026
– Reštart európskej ekonomiky
spolu so Slovenskou republikou

Plán obnovy je spoločnou reakciou krajín Európskej únie na dôsledky pandémie COVID – 19 a súvisiaci pokles ekonomiky.

Reformy a investície
Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky je tvorený rozsiahlym balíkom reforiem a investícií, ktoré je možné čerpať a realizovať do roku 2026.