Práva národnostných menšín a etnických skupín

Ústava Slovenskej republiky | Druhá hlava | Štvrtý oddiel

Príslušnosť bez ujmy

Príslušnosť ku ktorejkoľvek národnostnej menšine alebo etnickej skupine nesmie byť nikomu na ujmu.

Právo rozvíjať vlastnú kultúru

Občanom tvoriacim v Slovenskej republike národnostné menšiny alebo etnické skupiny sa zaručuje všestranný rozvoj, najmä právo spoločne s inými príslušníkmi menšiny alebo skupiny rozvíjať vlastnú kultúru, právo rozširovať a prijímať informácie v ich materinskom jazyku, združovať sa v národnostných združeniach, zakladať a udržiavať vzdelávacie a kultúrne inštitúcie. Podrobnosti ustanoví zákon.

Občanom patriacim k národnostným menšinám alebo etnickým skupinám sa za podmienok ustanoveným zákonom zaručuje okrem práva na osvojenie si štátneho jazyka aj

  • právo na vzdelanie v ich jazyku,
  • právo používať ich jazyk v úradnom styku,
  • právo zúčastňovať sa na riešení vecí týkajúcich sa národnostných menšín a etnických skupín.

Ochrana zvrchovanosti národa

Výkon práv občanov patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám zaručených v tejto ústave nesmie viesť k ohrozeniu zvrchovanosti a územnej celistvosti Slovenskej republiky a k diskriminácii jej ostatného obyvateľstva.