Právny občan

Práva a slobody občanov
zabezpečuje štát formou prijímania a vydávania zákonov.

Koncept občianstva vzniká uznaním základných ľudských práv a slobôd jednotlivca a jeho oslobodeniu sa od podriadenosti.

Verejné právo
– ochrana verejného poriadku 

Verejné právo z hľadiska európskeho kontinentálneho právneho systému je právna ochrana verejného poriadku a verejných inštitúcií.

Verejné právo = princíp nadriadenosti a podriadenosti

Súkromné právo
– ochrana zmluvnými princípmi

Súkromné právo (civilné právo) v európskom kontinentálnom právnom systéme je právna ochrana súkromných vecí definovaná v zmluvných princípoch.

Súkromné právo = princíp rovnosti a nezávislosti

redemokracia-demokracia-pravo-verejne-sukromne-II

Medzi verejným
a súkromným právom
sú prieniky

Medzi verejným a súkromným právom sú prieniky slúžiace na presadenie nárokov medzi právnymi oblasťami.

Princíp ľudských právach a slobôd nad zákonom
– v právomoci ústavy

Medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, medzinárodné zmluvy, na ktorých vykonanie nie je potrebný zákon, a medzinárodné zmluvy, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, majú prednosť pred zákonmi.

Ústava Slovenskej republiky | Prvá hlava |

Sloboda, rovnosť,
dôstojnosť a práva.

Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach.
Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.

Ústava Slovenskej republiky | Druhá hlava

Deklarácia nezrušiteľnosti ľudských práv a dôstojnosti

Všeobecná deklarácia ľudských práv potvrdzuje nezrušiteľnosť práv všetkým členom ľudskej spoločnosti.