Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra

Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky | Komponent 1

Zelená ekonomika

Odhadované náklady:
232 mil. EUR z RRF, z toho 2% (4,6 mil. EUR) alokovaných na administratívne náklady súvisiace s implementáciou komponentu.

Cieľ projektu

Zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len „OZE“) v energetickom mixe.

Reformy

Na zlepšenie stavu budú prijaté nevyhnutné zmeny v energetickej regulácii záväzne vyplývajúce z balíka Čistej energie pre všetkých Európanov. Cieľom reforiem je zásadným spôsobom upraviť trh s elektrinou a vytvoriť vhodné legislatívne prostredie pre zvyšovanie podielu OZE v energetickom mixe SR. Pre zvýšenie udržateľnosti energetického systému budú pri novorealizovaných projektoch zohľadnené ekonomické ako aj environmentálne aspekty, s dôrazom na regulačné nastavenie, ktoré nebude mať negatívny dopad na odberateľov elektriny spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby.

1. Reforma právneho rámca v oblasti energetickej efektívnosti

Cieľom reformy je úprava právneho rámca v oblasti energetickej efektívnosti, vrátane transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2002 z 11. decembra 2018, ktorou sa mení smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti (ďalej len „smernica (EÚ) 2018/2002“), ktorá vytvorí podmienky na znižovanie primárnej a koncovej spotreby energie. Zavedie a bude uplatňovať v praxi princíp energy efficiency first pri plánovaní, modernizácii a realizácii projektov zvyšujúcich podiel obnoviteľných zdrojov energie v elektrine a teple, čím sa obmedzí potreba investícií do nových zdrojov energie.

 

2. Reforma právneho rámca v oblasti elektroenergetiky

Cieľom reformy je úprava právneho rámca v oblasti elektroenergetiky a vytvorenie podmienok pre vstup nových subjektov na trh s elektrinou. Súčasťou reformy je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2019/944 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou a o zmene smernice 2012/27/EÚ.

 

3. Reforma právneho rámca v oblasti podpory OZE

Cieľom reformy je úprava právneho rámca pre OZE v sektoroch elektroenergetiky, teplárenstva a dopravy. Súčasťou reformy je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2018/2001 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov v elektroenergetike, teplárenstve a sektore dopravy.

Investície

1. Investície do výstavby nových zdrojov elektriny z OZE

Cieľom je zvýšenie výrobnej kapacity z OZE v súlade s požiadavkami Integrovaného národného energetického a klimatického plánu. Investície do nových výrobných kapacít (10 kW až 50 MW) budú podporované formou investičnej pomoci.

 

2. Investície do modernizácie existujúcich zdrojov elektriny z OZE („repowering“)

Cieľom je zabezpečenie modernizácie existujúcich výrobných kapacít na výrobu elektriny z OZE. Týka sa to najmä výroby elektriny z bioplynu ako aj výroby elektriny z vodnej energie. Opatrenie bude mať formu investičnej pomoci.

 

3. Investície do zvyšovania flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE

Cieľom opatrenia je zabezpečiť väčšiu flexibilitu elektrizačnej sústavy SR a zvýšiť voľnú kapacitu sústavy pre integráciu variabilných obnoviteľných zdrojov energie. V rámci opatrenia budú podporené zariadenia na skladovanie energie, ktoré prispejú k zvýšeniu ponuky regulačného výkonu alebo znížia nároky variabilných OZE na regulačný výkon. O podporu sa budú môcť uchádzať batériové úložiská, zariadenia na výrobu vodíka z OZE a vodné elektrárne (prečerpávacie vodné elektrárne), ktoré v rámci investície zvýšia rozsah regulačného výkonu najmenej o 25%. V rámci opatrenia budú podporené zariadenia zvyšujúce flexibilitu a energetickú účinnosť elektrizačnej sústavy, a to aj prostredníctvom modernizácie existujúcich zdrojov poskytujúcich flexibilitu. Opatrenie bude mať formu investičnej pomoci.