Zlepšenie podnikateľského prostredia

Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky | Komponent 14

Podnikateľské prostredie,
kvalita verejnej správy,
digitalizácia procesov vo verejnej správe

Odhadované náklady:

  • 3,1 mil. eur z RRF
  • + 1,27 mil. eur zo štátneho rozpočtu (zníženie regulačného zaťaženia);
  • 6 mil. eur z RRF (insolvenčné konania);
  • 2,1 mil. eur z RRF (profesionalizácia verejného obstarávania)

Cieľ

Zníži sa nadmerné administratívne a regulačné zaťaženie podnikateľov. Digitalizácia procesov insolvenčného konania zníži čas a náklady potrebné na ukončenie podnikania. Zjednoduší a zrýchli sa proces verejného obstarávania a súčasne sa zvýši jeho transparentnosť.

Reformy

Reforma 1
– Opatrenia na zníženie regulačného zaťaženia podnikania

Zavedie pravidelné hodnotenie účelnosti a opodstatnenosti existujúcich regulácií (ex-post hodnotenia účelnosti regulácií + pravidelné prijímanie antibyrokratických balíkov). Zavedú sa nové pravidlá na zabezpečenie efektívneho procesu znižovania regulácií (pravidlo „1in-2out“, ochrana pred neopodstatneným goldplatingom).

 

Reforma 2
– Nová legislatíva pre zjednotenie a elektronizáciu procesu insolvenčného konania

Zadefinuje legislatívny rámec zavedenia digitalizovaného insolvenčného konania. Zmeny sa budú dotýkať likvidácie, konkurzu, reštrukturalizácie, oddlženia, riešenia hroziaceho úpadku a núteného speňažovania majetku.

384 Commission of the European Communities. 2007. Overcoming the stigma of business failure – for a second chance policy.
385 „Digital per default“ – znamená, že on-line prístup k službám je taký ľahký, že sa stane prirodzeným spôsobom a miestom, ktorý zabezpečí ľuďom pohodlné vybavenie služieb.

Zmeny nadväzujú aj na špecializáciu súdov na insolvenčnú agendu s prepojením na novú súdnu mapu (viď komponent 15).

 

Reforma 3
– Reforma verejného obstarávania

Zjednoduší, zrýchli a zefektívni proces verejného obstarávania. Zároveň zlepší vyhodnocovanie údajov a kontrolu verejného obstarávania.

Investície

Investícia 1
– Investície spojené s opatreniami na zníženia regulačného zaťaženia podnikania

Primárne budú slúžiť na pokrytie nákladov súvisiacich s implementáciou reforiem ako napríklad príprava expertíz a postupov riešení, zaškolenie zamestnancov a pod.

 

Investícia 2
– Digitalizácia procesov insolvenčného konania

Implementácia nového systému digitalizácie procesov insolvenčného práva s cieľom znížiť administratívne náklady a dĺžku konania. Cieľom je elektronizácia a unifikácia správcovského spisu, súdneho spisu a informácií, ktoré sa v súčasnosti publikujú cez informačné systémy (Register úpadcov a Obchodný vestník). Zavedie sa digitálne trhovisko na prevody majetku v insolvenčných konaniach.

 

Investícia 3
– Profesionalizácia vo verejnom obstarávaní

V rámci profesionalizácie verejného obstarávania bude zabezpečená odborná a kontinuálna príprava obstarávateľov. Inštitucionálne ju bude zastrešovať Úrad pre verejné obstarávanie, ktorý bude zabezpečovať organizovanie školení, workshopov, panelových diskusií a odborných konferencií. Vzdelávacie aktivity budú vzhľadom na interdisciplinárny charakter verejného obstarávania rozdelené na kategóriu teoretických a praktických školení.

Európske vlajkové iniciatívy

Modernizujme (modernise)
Komponent napĺňa jeden z vlajkových princípov EÚ – elektronizáciou a digitalizáciou služieb pre insolvenčné konania sa zlepšujú verejné služby pre podnikateľov s dopadom na zjednodušenie podnikania na Slovensku, zníženie nákladov a zvýšenie transparentnosti pri ukončení podnikania. Digitalizáciou procesov sa zlepšia dáta na monitoring politík v tejto oblasti.