Vzdelávanie pre 21. storočie

Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky | Komponent 7

Vzdelávanie
– Základné a stredné školstvo

Odhadované náklady:
469 mil. eur
z Plánu obnovy a odolnosti SR

Cieľ

Poskytnúť žiakom vzdelanie, ktoré je prispôsobené potrebám súčasnej spoločnosti.
Všeobecným cieľom komponentu je zvýšiť gramotnosť žiakov a zručnosti potrebné pre život v globálnej a nízkouhlíkovej digitálnej ekonomike a spoločnosti (kritické myslenie, digitálne a mäkké zručnosti).

Kurikulárna reforma základnej školy vytvorí nový obsah vzdelávania usporiadaný do troch viacročných cyklov. Výučba bude namiesto odovzdávania hotovej informácie vytvárať situácie, pri ktorých žiaci môžu informácie interpretovať v konfrontácii s reálnou skúsenosťou. Nové kurikulum si bude vyžadovať zabezpečenie nových učebníc a zmenu v príprave učiteľov tak, aby boli tieto zmeny schopní aplikovať v každodennej praxi. Súčasne, reforma posilní kvalitu zručností pedagogických a odborných zamestnancov a bude ich motivovať k celoživotnému profesijnému rozvoju. Dôraz sa bude klásť aj na inkluzíve vzdelávanie a osvojenie si digitálnych zručností.

Reformy

Reforma 1
– Reforma obsahu a formy vzdelávania (kurikulárna a učebnicová reforma).

Kurikulárna reforma vytvorí nový obsah vzdelávania, usporiadaný do troch viacročných cyklov. Výučba bude namiesto odovzdávania hotovej informácie vytvárať situácie, pri ktorých žiaci môžu informácie interpretovať v konfrontácii s reálnou skúsenosťou. Nové kurikulum si bude vyžadovať aj zabezpečenie nových učebníc.

 

Reforma 2
– Príprava a rozvoj učiteľov na nové obsahy a formy výučby (zmena vysokoškolskej prípravy učiteľov a posilnenie profesijného rozvoja učiteľov).

Reforma posilní kvalitu zručností pedagogických a odborných zamestnancov a bude ich motivovať k celoživotnému profesijnému rozvoju. Dôraz sa bude klásť aj na inkluzívne vzdelávanie a osvojenie si digitálnych zručností. Súčasťou je zmena v príprave učiteľov tak, aby boli schopní aplikovať zmeny z Reformy 1 v každodennej praxi

Investície

Investícia 1
– Digitálna infraštruktúra v školách.

Investícia podporí budovanie digitálnej infraštruktúry a sprostredkovane posilní aj digitálnu gramotnosť a zručnosti žiakov.

Investícia 2
– Dobudovanie školskej infraštruktúry.

Investícia má za úlohu rozšíriť kapacity základných škôl v okresoch, ktoré nemajú zabezpečený optimálny prístup ku vzdelaniu (dvojzmenné prevádzky škôl). Dôraz sa bude klásť na školy s vysokým počtom detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Zároveň pre oblasti s vysokým počtom SZP detí budú na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti dobudované školské knižnice. Zabezpečenie novej infraštruktúry bude prebiehať niekoľkými formami – rozširovaním existujúcich kapacít, rekonštrukciou aj budovaním nových priestorov.