Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch

Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky | Komponent 6

Vzdelávanie
– Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy 

Odhadované náklady:
210 miliónov eur (135,4 mil. eur na rozšírenie kapacít materských škôl – časť reformy č. 1; 27,2 mil. eur na debarierizáciu väčších stredných škôl – investícia č. 1; 6,1 mil. eur na pilotné overenie ranej starostlivosti v prostredí MRK – časť reformy č. 1; 22,5 mil. eur na vypracovanie a implementáciu modelu nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní a pilotné overenie vybraných opatrení – reforma č. 2; 13,0 mil. eur na kompenzačné opatrenia vo vzdelávaní v súvislosti s pandémiou; a 5,7 mil. eur na administratívne náklady spojené s investíciami do kapacít materských škôl a debarierizácie). Výdavky zo zdrojov európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) sú indikatívne a budú v súlade s platnou legislatívou EÚ.

Cieľ

Hlavným cieľom komponentu je znížiť podiel žiakov, ktorí nedosahujú ani základnú úroveň zručností, znížiť socioekonomický vplyv na vzdelávacie výsledky žiakov a podporiť rovnosť príležitostí vo vzdelávaní.
Medzi ďalšie ciele patrí zvýšenie podielu detí v predškolskom veku, ktoré sa zúčastňujú na predprimárnom vzdelávaní, zníženie miery predčasného ukončovania školskej dochádzky so špeciálnym zameraním na zdravotne a sociálne znevýhodnené deti, prispôsobenie vzdelávania individuálnym potrebám každého dieťaťa a zníženie miery preraďovania znevýhodnených detí z hlavného vzdelávacieho prúdu do špeciálneho školstva. Komponent reaguje na špecifické odporúčania pre krajiny (CSR v rokoch 2019 a 2020) vyzývajúce na zlepšovanie kvality a inkluzívnosti vzdelávania na všetkých úrovniach a zabezpečenie rovného prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu.

Reformy a investície v tomto komponente sú v súlade s návrhmi Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, ako aj inými národnými strategickými dokumentmi zameranými na sociálne začleňovanie znevýhodnených skupín a boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu.

Reformy a investície sú taktiež v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb zo zdravotným postihnutím a Charty základných práv EÚ.

Reformy

Reforma 1
– Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov.

Reforma pozostáva zo zmien príslušných legislatívnych ustanovení, ktoré nastavia normatívne financovanie materských škôl a umožnia rovnocenný prístup k povinnému predprimárnemu vzdelávaniu pre deti vo veku 5 rokov. Reforma tiež zahŕňa investíciu do kapacít materských škôl. Prostredníctvom výzvy sa bude zriaďovateľom materských škôl poskytovať možnosť na čerpanie finančných prostriedkov na dobudovanie chýbajúcich kapacít tak, aby každému dieťaťu od troch rokov veku do nástupu na povinnú školskú dochádzku bolo umožnené zúčastňovať sa na predprimárnom vzdelávaní.

 

Reforma 2
– Definícia konceptu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí a žiakov a vypracovanie modelu nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní, vrátane systému ich financovania.

Opatrenie upraví definíciu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb žiakov a podporí vytvorenie vertikálneho modelu nárokovateľných podporných opatrení. Uplatňovanie vybraných opatrení bude pilotne testované.

 

Reforma 3
– Reforma systému poradenstva a prevencie a zabezpečenie systematického zberu dát v oblasti podpory duševného zdravia detí, žiakov a študentov.

Opatrenie predstavuje komplexnú reformu systému poradenstva a prevencie, ktorou bude zabezpečená dostupnosť, prístupnosť a kvalita odbornej starostlivosti pre dieťa/žiaka/študenta a jeho rodinu v súlade s najnovšími vedeckými a odbornými poznatkami implementovanými v praxi. Na reformu systému bude naviazaná aj reforma jeho financovania.

Reforma 4 
– Implementácia nástrojov na prevenciu predčasného ukončovania školskej dochádzky a úprava F- odborov.

Reforma pozostáva zo zmien príslušných legislatívnych ustanovení zameraných na rozšírenie možnosti dosiahnutia vyššieho stupňa vzdelania pre mladých ľudí bez ukončeného základného vzdelania a optimalizáciu F- odborov v nadväznosti na potreby trhu práce. Reforma zahŕňa vytvorenie systému včasného varovania predčasného ukončenia školskej dochádzky a podporu mentoringu a tútoringu pre žiakov ohrozených predčasným ukončením školskej dochádzky.

Reforma 5
– Podpora desegregácie škôl.

Súčasťou reformy je zavedenie definície segregácie do legislatívy, monitoring segregácie, metodická podpora v oblasti desegregácie, pilotné projekty desegregácie a finančná podpora zriaďovateľom škôl na dopravu žiakov z MRK do škôl.

Reforma 6
– Kompenzačné opatrenia na zmierňovanie dopadov pandémie vo vzdelávaní pre žiakov základných a stredných škôl.

Opatrenie zhŕňa program doučovania zameraný na žiakov ohrozených neúspechom v dôsledku obmedzených možností zapojiť sa do vzdelávania počas pandémie, realizáciu kvalitatívneho a kvantitatívneho výskumu a podpora účasti sociálne znevýhodnených žiakov na aktivitách školských klubov detí.

Investície

Investícia 1
– Debarierizácia školských budov na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému.

Pripraví sa Akčný plán debarierizácie, ktorý zadefinuje presnú postupnosť krokov pri odstraňovaní fyzických, informačných a technologických bariér v školskom prostredí. Debarierizácia zo zdrojov Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (RRF) bude zameraná na väčšie stredné školy, kým menšie stredné školy, materské a základné školy budú debarierizované zo zdrojov európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF). Bezbariérovosť budov sa ukotví aj legislatívne, nové školské zariadenia budú budované na základe nových princípov univerzálneho dizajnu ako bezbariérové.