Lákanie a udržanie talentov

Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky | Komponent 10

Trh práce; Vzdelávanie; Veda, výskum a inovácie

Odhadované náklady:
106,1 mil. eur
 z Plánu obnovy a odolnosti SR

Cieľ

Vytvoriť účinné politiky na podporu študijnej a pracovnej mobility, aktívne motivovať vysokokvalifikovaných expertov zo zahraničia, vrátane navrátilcov zo Slovenska, študentov, či podnikateľov k príchodu na Slovensko a benefitovať tým z medzinárodného obehu mozgov. Cieľom politík na podporu pracovnej mobility je zmierniť narastajúci demografický tlak a prilákať ľudský kapitál nevyhnutný na ekonomický rast Slovenska.

V horizonte piatich rokov je cieľom
zvýšiť podiel vysokokvalifikovaných ľudí zo zahraničia na celkovom počte pracujúcich v Slovenskej republike (SR) z 0,5% na 1% (cca 25 000 ľudí v roku 2026) a vyrovnať saldo odchádzajúcich a prichádzajúcich študentov na slovenské vysoké školy.

Reformy

Reforma 1
– Reforma pobytovej a pracovnej legislatívy.

Zjednodušenie získavania povolenia na pobyt a prácu pre vysokokvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín.

 

Reforma 2  – Zjednodušenie režimu uznávania dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií pre vykonávanie regulovaného povolania.

Legislatíva sa upraví tak, aby ľudia prichádzajúci zo zahraničia získali uznanie vzdelania rýchlejšie a jednoduchšie.

Investície

Investícia 1
– Podporné nástroje a asistencia pre navrátilcov a vysokokvalifikovaných zamestnancov z tretích krajín a ich rodinných príslušníkov a zahraničných vysokoškolských študentov študujúcich na Slovensku.

Nastavia sa programy na podporu adaptácie ľudí zo zahraničia, programy na podporu adaptácie so zameraním na trh práce a na lokálnu adaptáciu ich rodín.

 

Investícia 2
– Posilnenie vzťahov s diaspórou, podpora občianskych iniciatív.

Vznikne program na manažment vzťahov s diaspórou, ktorého cieľom bude udržiavať kontakty so Slovákmi v zahraničí a zvýšiť pravdepodobnosť, že sa vrátia domov (napríklad podľa vzoru „Global Irish“ / Programu podpory emigrantov (Emigrant Support Programme)).

 

Investícia 3
– Štipendiá pre najlepších domácich a zahraničných študentov a odmena pre vysoké školy, ktoré ich získajú.

Poskytnú sa motivačné štipendiá pre najväčšie domáce stredoškolské talenty, aby pokračovali v štúdiu na slovenskej vysokej škole, ale aj štipendiá na prilákanie špičkových študentov zo zahraničia.

 

Investícia 4
– Podpora internacionalizácie v akademickom prostredí.

Investuje sa do systémového rozvoja internacionalizácie ako nástroja na zvyšovanie kvality a otvorenosti vysokých škôl a výskumných inštitúcií. Podporí sa medzinárodná mobilita študentov, vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a medzinárodné sieťovanie slovenských vysokých škôl.