Obnova budov

Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky | Komponent 2

Zelená ekonomika

Odhadované náklady:
741,5 mil. eur z Plánu obnovy a odolnosti SR
1. Zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov
2. Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov

Znižovanie emisií CO2 a látok znečisťujúcich ovzdušie

Odhadované náklady:
528,2 mil. eur 213,3 mil. eur
z Plánu obnovy a odolnosti SR
Obnova s priemernou úsporou primárnej energie minimálne 30%.

Cieľ projektu

Prostredníctvom opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov a verejných historických a pamiatkovo chránených budov znížiť spotrebu energie a prispieť tým k zníženiu emisií CO2 a znečistenia ovzdušia.

Cieľ je v súlade Dlhodobou stratégiou obnovy fondu budov, Nízkouhlíkovou stratégiou rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050 (ďalej len „NUS SR“), Integrovaného národného energetického a klimatického plánu do roku 2030 (ďalej len „INEKP) v rozmere energetická efektívnosť, ako aj s cieľmi Európskej únie v oblasti klímy a energetickej efektívnosti do roku 2030, najmä s cieľom zníženia emisií skleníkových plynov o 55 % do roku 2030 v porovnaní s rokom 1990 uvedenými v Pláne cieľov v oblasti klímy do roku 2030.

Ďalšie synergie
je možné identifikovať s dokumentami Nový akčný plán Európskej únie (EÚ) pre obehové hospodárstvo v časti „stavby a budovy“ a „udržateľné produkty“, Priemyselná stratégia pre Európu v časti Zelená tranzícia (podporovanou Európskou zelenou dohodou) a Nová stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy prispôsobenia sa zmenám klímy a Národný program znižovania emisií.

Reformy

1. Reforma zosúladenia podporných mechanizmov obnovy rodinných domov poskytovaných viacerými rezortami

Integrácia existujúcich schém podpory pod jeden komplexný mechanizmus podpory, v rámci ktorého bude možné vykonávať strednú5 obnovu rodinných domov efektívnym spôsobom. Cieľom reformy je integrácia viacerých opatrení pod jednu strechu tak, aby bolo možné vykonávať opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti a aby boli podporené environmentálne aspekty pri renováciách.

2. Reforma zvýšenia transparentnosti a zefektívnenia rozhodnutí Pamiatkového Úradu SR (PÚ SR)

Cieľom reformy starostlivosti o pamiatkový fond je zvýšiť predvídateľnosť rozhodnutí PÚ SR, čím sa podporí rozvoj komerčného trhu s nehnuteľnými pamiatkami a zároveň sa zvýši systematickosť rekonštrukcií pamiatok vo verejnom vlastníctve a pasportizovať pamiatky v štátnom vlastníctve zhľadiska diagnostiky ich stavebnotechnického stavu.

3. Reforma nakladania so stavebným odpadom

Hlavným cieľom reformy je zvýšiť potenciál obehovej ekonomiky v oblasti stavebného odpadu a sektoru stavebníctva, čo bude viesť k vyššej miere recyklácie a predchádzaniu vzniku stavebného odpadu.

Investície

Investícia 1 
– Zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov

Investície z Plánu obnovy a odolnosti SR (ďalej len „plán obnovy“) budú využité na podporu strednej obnovy rodinných domov, ktorá takýmto spôsobom naberie výrazne vyšší spád než tomu bolo doteraz. Podpora bude realizovaná prostredníctvom jedného poskytovateľa, Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) a povedie k zlepšeniu energetickej hospodárnosti rodinných domov a zavedeniu vybraných zelených prvkov v procese obnovy. V procese prideľovania prostriedkov bude zohľadnený aspekt energetickej chudoby a bude sa prihliadať na environmentálne správne nakladanie so stavebným odpadom. Investícia priamo nadväzuje na Reformu 1.

 

Investícia 2
– Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov

Cieľom je zlepšenie stavebnotechnického stavu historických a pamiatkovo chránených verejných budov, pričom sa zlepší ich energetická hospodárnosť, predĺži životnosť a zvýšia sa možnosti ich využívania verejnosťou. Investícia podporuje reformu 2.