Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva

Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky | Komponent 16

Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí,
kvalita a efektívnosť verejnej správy,
bezpečnosť a ochrana obyvateľstva

Odhadované náklady:

  • 228,6 mil. eur z RRF;
  • 15 mil. eur z EŠIF (Národná implementačná a koordinačná jednotka);
  • 2 mil. eur z fondu AMIF (IS ECU);
  • 6,3 mil. eur zo ŠR (Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti)

Cieľ

Zaviesť efektívne proaktívne finančné vyšetrovanie
s primeranými personálnymi a informačnými kapacitami.


Zefektívniť boj proti korupcii a praniu špinavých peňaží
nástrojmi na ich predchádzanie a odhaľovanie (posilnenie ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti, nové nástroje zaisťovania majetku, Centrálny register účtov a informačný systém goAML, centralizácia prístupu ku konsolidovaným elektronickým údajom).

Znížiť mieru nedôvery v políciu jej modernizáciou,
digitalizáciou, zlepšením analytických zručností aj prostredníctvom zvýšenej miery odhalenej trestnej činnosti a poskytovaním pomoci obetiam trestných činov.

Zvýšiť odolnosť v krízových situáciách
(napr. ako pandémia COVID-19) a modernizovať systém krízového riadenia. Posilniť koordináciu politík a profesionalizáciu administratívnych kapacít vo verejnej správe.

Reformy

Reforma 1
– Zefektívnenie boja proti korupcii a praniu špinavých peňazí.

Organizačnou zmenou a presunom vnútorných kapacít dôjde k priorizácii kapacít finančného vyšetrovania. Implementuje sa nová legislatíva pre nástroje, ktoré zefektívnia systém zaisťovania majetku, odhaľovania korupcie a finančných trestných činov (nástroje zaisťovania majetku, legislatíva k zriadeniu Centrálneho registra účtov, nová koncepcia preukazovania majetku, zriadenie Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti412).

Reforma reaguje aj na prijaté protikorupčné legislatívne nástroje v súdnictve v roku 2020 (viac v komponente 15). Poskytli polícii nové nástroje na zefektívnenie zaisťovania majetku vrátane novej inštitúcie pre správu zaisteného majetku, zaviedli nové trestné činy ohýbania práva a prikrmovania a možnosti overovať majetkové pomery sudcov a disciplinárne konania v súdnictve413.

 

Reforma 2
– Modernizácia a budovanie odborných kapacít Policajného zboru.

S cieľom zefektívnenia odhaľovania a vyšetrovania trestnej činnosti sa organizačnými zmenami presunú odborné kapacity na útvary špecializujúce sa na environmentálnu kriminalitu, kriminálne analýzy a získavanie forenzných dôkazov. Nové útvary vytvoria synergiu s novovznikajúcimi útvarmi finančného vyšetrovania (Reforma 1) a posilnia aj spoluprácu s orgánmi správneho práva, najmä so Slovenskou inšpekciou životného prostredia (SIŽP), pri ukladaní sankcií a nápravných opatrení.

 

Reforma 3
– Optimalizácia riadenia krízových situácií.

Cieľom je zefektívniť zásahy na ochranu života, zdravia a majetku prostredníctvom optimalizácie riadenia krízových situácií vzhľadom na ich zvyšujúci sa počet (COVID 19, zmeny klímy a iné hrozby veľkého rozsahu). Zjednotia sa postupy pri riešení mimoriadnych udalostí a optimálne sa rozmiestnia záchranné sily a prostriedky tak, aby zodpovedali aktuálnym potrebám.

Investície

1. Investícia
– Zefektívnenie boja proti korupcii a praniu špinavých peňazí

Na posilnenie boja proti korupcii, praniu špinavých peňazí, závažným hospodárskym trestným činom a s tým súvisiacou legalizáciou výnosov z trestnej činnosti sa podporia personálne kapacity a technické zabezpečenie finančného vyšetrovania. Reorganizáciou vznikne Národná centrála osobitných druhov kriminality (NCODK) spolu s regionálnymi pracoviskami a útvarmi analytickej činnosti Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). Investície podporia systém finančného vyšetrovania polície materiálne aj odborne. Podporí sa implementácia Centrálneho registra účtov414. Implementáciou nového informačného systému goAML415 finančnej spravodajskej jednotky sa zlepšia možnosti tvorby finančných spravodajských informácií potrebných na odhaľovanie ekonomickej trestnej činnosti, financovania terorizmu a legalizácie prímov z trestnej činnosti. Implementáciou systému IS LISA sa zjednotia prístupy k existujúcim elektronickým informáciám nielen v rámci rezortu, ale aj k informáciám v systémoch iných rezortov, čo výrazne prispeje k zvýšeniu efektivity skrátením časovej náročnosti zberu údajov. Posilnením komunikačnej platformy na výmenu údajov sa zavedú efektívne opatrenia na urýchlenie komunikácie medzi rezortmi a orgánmi činnými v trestnom konaní.

412 Na základe zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.
413 Efektívnejšie zaisťovanie majetku sa rieši prostredníctvom zákona č. 312/2020 Z. z. o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku. Nové trestné činy sa zaviedli v zákone č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon – trestný čin zneužitie práva (tzv. ohýbania práva, § 326a) a trestný čin prijatie a poskytnutie nenáležitej výhody (tzv. prikrmovanie, § 336c). Možnosti pre overovanie majetkových pomerov sudcov a disciplinárne konania v súdnictve sú upravené zákonom č. 423/2020 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou súdnictva.
414 Opatrenie reaguje na smernicu EP a Rady (EÚ) 2018/843, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu a smernice 2009/138/ES a 2013/36/EÚ.
415 Systém goAML: https://unite.un.org/goaml/

 

Investícia 2
– Modernizácia a budovanie odborných kapacít Policajného zboru

Na zefektívnenie odhaľovania a vyšetrovania trestnej činnosti sa zmodernizuje vybavenie útvarov polície, ktoré sa zaoberajú environmentálnou kriminalitou, kriminálnymi analýzami a získavaním forenzných dôkazov. Elimináciu príležitostí na korupčné správanie prinesie prevádzka automatizovaných systémov namierených proti porušovaniu pravidiel cestnej premávky. Digitalizáciou procesov sa zefektívni proces rozhodovania o udelení pobytu cudzincom. Investícia podporí aj policajné kapacity v rámci mechanizmu pomoci obetiam trestných činov s cieľom zvýšenia dôvery v políciu416.

 

Investícia 3
– Modernizácia hasičského a záchranného systému

Na zefektívnenie zásahov a ochranu života, zdravia a majetku sa skvalitní operačné riadenie záchranných zložiek Integrovaného záchranného systému (IZS). Vybudované Integrované bezpečnostné centrá súčasne poskytnú priestory pre krízové štáby okresných úradov. Vybavením IZS aktuálnymi informačnými a komunikačnými technológiami a prepojením jednotlivých informačných systémov sa zabezpečí kvalitnejší a spoľahlivejší príjem tiesňových volaní a koordinácia zložiek záchranného systému pri ochrane občanov a ich zdravia. Podporí sa obnova nevyhovujúceho stavu hasičských staníc a ich vybavenia.

 

Reforma 4 / Investícia 4
– Zefektívnenie, optimalizácia a posilnenie administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej správy

Zvýši sa administratívna kapacita a koordinácia, podporí sa zdieľaný výkon správy a služieb, špecializácia a zvýšenie odbornosti a kvalita rozhodovania zamestnancov miestnej štátnej správy a miestnej samosprávy. Za účelom podpory investičných možností a úspešného čerpania zdrojov z Plánu obnovy a odolnosti SR (ďalej len „plán obnovy“) sa zabezpečí centrálna koordinácia plánu.