Udržateľná doprava

Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky | Komponent 3

Zelená ekonomika

Odhadované náklady:
Celkovo 801 mil. eur. z Plánu obnovy a odolnosti SR

Cieľ

Vytvoriť čistejší, inteligentnejší, bezpečnejší a efektívnejší dopravný sektor. Cieľom je prostredníctvom opatrení a inteligentných riešení, vychádzajúcich z analýzy dát a simulácií, zvýšiť podiel ekologických foriem dopravy, zvýšiť počet cestujúcich v železničnej a verejnej osobnej doprave, objem prepraveného tovaru v ekologickej intermodálnej doprave ako aj podporiť budovanie infraštruktúry pre alternatívne pohony, čím sa zníži produkcia CO2 v doprave a zlepší kvalita ovzdušia. Ciele sú v súlade so Strategickým plánom rozvoja dopravy SR do roku 2030, národnými cieľmi Integrovaného národného energetického a klimatického plánu na roky 2021-2030 a tiež stratégiami a dlhodobými cieľmi Európskej únie a sú ich súčasťou.

Reformy

Transformácia na čistú, inteligentnú, bezpečnú a udržateľnú dopravu si vyžaduje širokú škálu reforiem a investícií. Reformy a investície v tomto komponente spolu podporujú transformáciu na udržateľnú dopravu. Tento komponent spája opatrenia, ktoré sú plne alebo čiastočne financované z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (ďalej len „mechanizmus“).

1. Reforma prípravy investičných projektov v doprave

Cieľom reformy je zlepšiť riadenie investícií a zvýšiť ich ekonomické prínosy najmä uprednostňovaním projektov, ktoré najviac prispejú k plneniu strategických cieľov na základe analýzy dát z dopravy a majú najvyššiu mieru hodnoty za peniaze. Pripraví sa verejný investičný plán, ktorý zohľadní priority a čas potrebný na prípravu projektov s využitím dobrej praxe.

2. Reforma verejnej osobnej dopravy

Nový plán dopravnej obslužnosti s následnou optimalizáciou osobnej železničnej dopravy bude tvoriť hlavnú časť komplexnej reformy verejnej dopravy. Zvýši sa frekvencia železničnej dopravy na tratiach s najvyšším potenciálom na prevedenie dopravy z áut do vlakov, čo umožní lepšiu koordináciu regionálnej verejnej autobusovej a vlakovej dopravy. Reforma bude podporená novou legislatívou, ktorá zadefinuje pravidlá, zodpovednosti a povinnosti pri koordinácii, objednávaní a financovaní regionálnej autobusovej a vlakovej dopravy. Legislatíva zadefinuje národnú autoritu, ktorá bude v spolupráci s regionálnymi integrátormi koordinovať vytvorenie národného integrovaného dopravného systému so zjednoteným cestovným ako aj koordinovať prípravu a realizáciu verejných obstarávaní na železničné linky verejnej osobnej dopravy aj s vozidlami, ktoré boli na prevádzku týchto liniek nakúpené z fondov EÚ v predchádzajúcich obdobiach.

3. Reforma intermodálnej nákladnej dopravy

Vrámci reformy bude prijatá legislatíva avytvorený systém na podporu rozvoja intermodálnej dopravy: zaobstaranie potrebných intermodálnych prepravných jednotiek (manipulovateľných návesov, výmenných nadstavieb a dvojpaletových kontajnerov) v rámci logistických riešení nákladnej dopravy a podpora spustenia nových intermodálnych liniek. Reforma má potenciál skokovo zvýšiť rast podielu prepravovaných objemov tovarov v udržateľnejšej intermodálnej nákladnej doprave.

Reforma 4: Zavedenie nových politík pre dlhodobú podporu alternatívnych pohonov v sektore dopravy

Reforma zhŕňa tvorbu a prijatie nových politík, ktoré razantnejším spôsobom urýchlia rozvoj alternatívnych pohonov v doprave. Ide napríklad o reformu distribučných taríf, opatrenia pre zjednodušenie a zrýchlenie procesu výstavby infraštruktúry pre alternatívne pohony, zavedenie “Práva na nabíjací bod” či zavedenie stabilného predvídateľného viacročného rámca pre podporu budovania príslušnej infraštruktúry pre alternatívne pohony. S rozvojom nabíjacej infraštruktúry bude súvisieť aj potreba rozšírenia a úpravy distribučnej elektrickej sústavy (väzba na reformy a investície komponentu 1).

Investície

Investícia 1
– Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy

Financie podporia dekarbonizáciu elektrifikáciou železničných tratí, modernizáciou železničných tratí (zvýšia ich kapacitu, bezpečnosť, spoľahlivosť a traťovú rýchlosť), prípadne výstavbou alebo modernizáciou električkových a trolejbusových tratí, a výstavbou cyklistickej infraštruktúry (nové cyklotrasy a parkovacie miesta pre bicykle na železničných zastávkach a staniciach). Uskutoční sa “Redizajn medzinárodného cestovného poriadku a prideľovania kapacity železničnej infraštruktúry“ (Redesign of the European Timetabling Process – TTR). Zavedie sa nový zabezpečovací systém založený na digitálnych technológiách, ktorý umožní automatizáciu riadenia železničnej dopravy. Investície budú vychádzať z Reformy 1.

 

Investícia 2 –
Podpora ekologickej osobnej dopravy

Projekty podporia atraktivitu osobnej železničnej dopravy a nadväznej prímestskej a mestskej dopravy. V husto obývaných prímestských oblastiach a na hlavných dopravných koridoroch medzi veľkými mestami a metropolami sa zvýši ponuka spojov, do prevádzky sa zavedú nové alebo modernizované bezemisné koľajové dopravné prostriedky (elektrické, vodíkové v súlade s tzv. európskou vlajkovou loďou dobíjajme a dotankujme Recharge and refuel.) Investície budú realizované formou účelových dotácií na nediskriminačnom princípe s využitím nástrojov analýzy dát z dopravy a simulácií cieľového stavu. Investícia podporuje Reformu 2.

 

Investícia 3
– Rozvoj intermodálnej nákladnej dopravy

Štát v záujme zvýšenia objemu prepravy v ekologickejšej intermodálnej doprave podporí nákup intermodálnych prepravných jednotiek a nakladacie zariadenia so zapojením súkromného kapitálu. Štát zároveň poskytne na vybraných tratiach podporu na spustenie nových intermodálnych liniek. Pripravované schémy štátnej pomoci predpokladajú (po ich odsúhlasení zo strany Európskej komisie) len čiastočné financovanie z mechanizmu a výber spoločností, ktoré získajú podporu na základe verejných výziev s jasne stanovenými nediskriminačnými pravidlami. Investícia podporuje Reformu 3.

 

Investícia 4
– Podpora budovania infraštruktúry pre alternatívne pohony

Vytvorí sa finančný mechanizmus schém pomoci pre budovanie nabíjacích bodov pre elektromobily a vodíkových plniacich staníc. Systém zabezpečí vybudovanie kostrovej infraštruktúry ultrarýchlonabíjacích bodov, dostupnej nabíjacej infraštruktúry na úrovni všetkých okresov SR a podporí tak rýchlejší rozvoj osobnej a nákladnej dopravy na alternatívny pohon, ktorý povedie k modernizácii vozového parku s cieľom zníženia celkových emisií v cestnej doprave.