Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie

Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky | Komponent 12

Zdravie

Odhadované náklady:
105 mil. eur z Plánu obnovy a odolnosti SR

Cieľ

Vytvoriť modernú a dostupnú starostlivosť o duševné zdravie, ktorá stavia na silnej medzirezortnej spolupráci.

Špecificky je potrebné zmodernizovať systém psychiatrickej a psychologickej zdravotno-sociálnej starostlivosti, posilniť podporu duševného zdravia a prevenciu vzniku porúch, posilniť zdravotno-sociálnu starostlivosť a zvýšiť jej dostupnosť.

Vybrané kľúčové ukazovatele:

 • Zvýšenie podielu pacientov liečených v komunitnej zdravotnej starostlivosti
 • Zvýšenie počtu personálu, ktorý poskytuje špecifickú modernú liečbu a diagnostiku
 • Skrátenie čakacej doby na poskytnutie odbornej starostlivosti o duševné zdravi

Reformy a investície

Reformy a investície
sú zoskupené v piatich základných okruhoch

Koordinovaná medzirezortná spolupráca a regulácia 

Reforma 1.1: Vytvorenie funkčného nadrezortného koordinačného orgánu
Reforma 1.2: Zriadenie nadrezortných stavovských organizácií pre psychológov, logopédov a liečebných pedagógov.

Dostupná zdravotno-sociálna starostlivosť s dôrazom na komunitné riešenia

 • Reforma 2: Rozvoj akútne poddimenzovaných kapacitných oblastí v starostlivosti o duševné zdravie 
 • Investícia 2.1: Projektové riadenie a projektová príprava investícií 
 • Investícia 2.2: Vytvorenie detenčných zariadení 
 • Investícia 2.3: Vybudovanie psycho-sociálnych centier (prepojenie na komponent 13 Dostupná a
  kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť). 
 • Investícia 2.4: Doplnenie siete psychiatrických stacionárov 
 • Investícia 2.5: Vybudovanie špecializovaných centier pre poruchy autistického spektra (PAS). 

Moderné diagnostické a liečebné postupy 

 • Reforma 3: Modernizácia diagnostických metód a liečebných postupov 
 • Investícia 3.1: Vykonanie prvej epidemiologickej štúdie v oblasti duševných porúch 
 • Investícia 3.2: Zriadenie fondu psychodiagnostických metód 
 • Investícia 3.3: Humanizácia oddelení v ústavnej starostlivosti 
 • Investícia 3.4: Obnova materiálno-technického vybavenia 

Moderné vzdelávanie personálu 

 • Reforma 4: Prehodnotenie vzdelávania personálu v starostlivosti o duševné zdravie 
 • Investícia 4.1: Vzdelávanie personálu v zdravotníctve 
 • Investícia 4.2: Vzdelávanie odborníkov mimo rezortu zdravotníctva 

Znižovanie negatívnych dopadov pandémie COVID-19 

Investícia 5: Národná linka podpory duševného zdravia počas pandémie