Reforma justície

Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky | Komponent 15

Účinnosť justičného systému,
boj proti korupcii,
posilnenie integrity a nezávislosti súdnictva

Odhadované náklady:

  • 255,3 mil. eur z RRF
  • + priebežné financovanie zo štátneho rozpočtu vo výške 24,5 mil. eur prvé dva roky (2021 a 2022) pri implementácii novej súdnej mapy
  • a 16,6 mil. eur každoročne po spustení súdnej mapy.

Cieľ

Hlavným zámerom reformy súdnej mapy je zavedenie špecializácie sudcov a tým vytvorenie priestoru pre kvalitnejšie a rýchlejšie rozhodnutia súdov.

Investíciami do elektronizácie a digitalizácie súdnych procesov sa zlepšia služby pre občanov a firmy. Reforma zníži priestor pre korupčné praktiky a väzby posilnením náhodného prideľovania spisov väčšiemu počtu sudcov v agende. Zefektívnia sa existujúce a vytvoria sa nové nástroje zamerané na posilnenie sudcovskej integrity a nezávislosti.

Reformy

Zavedenie špecializácie sudcov a vytvorenie priestoru pre zefektívnenie súdneho systému vrátane poskytovania lepších služieb cez elektronizáciu a digitalizáciu si vyžaduje okrem reformy aj prislúchajúce investície. Tento komponent spája reformy s investíciami, ktoré sú plne alebo čiastočne financované z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (RRF).

Reforma 1
– Reforma súdnej mapy

Reforma súdnej mapy bude spočívať v niekoľkých fázach prekresľovania a zväčšovania plochy súdnych obvodov, znižovania ich počtu a s tým spojeným „zväčšovaním kapacít súdov“. Redukciou počtu súdov a sústredením ľudských kapacít vznikne priestor pre špecializáciu sudcov, čo potenciálne skvalitní a zrýchli ich rozhodovaciu činnosť. Z hľadiska dodržiavania deľby moci bude zmenami tiež docielené, aby sa odstránila situácia, kedy súd a prokuratúra zdieľajú jednu budovu. Reorganizáciou súdnych obvodov prispeje reforma aj k pretrhnutiu často problematických personálnych väzieb, ktoré zvyšujú vnímané riziko korupcie

 

Reforma 2
– Boj proti korupcii a posilňovanie integrity a nezávislosti súdnictva

Za účelom boja proti korupcii a posilňovania integrity a nezávislosti súdnictva sa predpokladá realizácia viacerých legislatívnych zmien. Posilnia sa právomoci a kompetencie sudcovského stavu pre svoju vnútornú kontrolu (napr. reforma kreovania a kompetencií Súdnej rady SR, zriadenie Najvyššieho správneho súdu SR, zavedenie nových trestných činov), zavedú sa poistky posilňujúce deľbu moci (rotačný princíp pri voľbe ústavných sudcov, prirodzená obmena sudcovského stavu), ale zároveň sa značne stransparentnia procesy justície širokej verejnosti. Zefektívni sa zaisťovanie majetku a jeho a správa, vrátane vytvorenia samostatnej inštitúcie, ktorá sa touto agendou bude zaoberať.

Investície vyvolané reformou súdnej mapy majú dve hlavné dimenzie. Prvá spočíva v investíciách na modernizáciu existujúcich, či prípadne výstavbu alebo obstaranie nových moderných priestorov pre kľúčové súdy v novej súdnej mape. Druhá dimenzia predstavuje investície do analytických kapacít, digitálnych technológií a elektronizácie súdnych procesov, ktoré prispejú ku kvalitnejším a rýchlejším službám občanom a zvýšenej transparentnosti procesov.

Investícia 1
– Investície do budov a reorganizácie súdov (reforma súdnej mapy)

Reforma súdnej mapy prekreslí sieť existujúcich súdov s potrebou rekonštrukcie existujúcich súdov vo väčšej miere a obstarania/výstavby nových budov pre súdy v menšej miere. V prípade rekonštrukcie budov budú splnené najvyššie štandardy pre energeticky úsporné budovy.

 

Investícia 2
– Podporné nástroje reformy súdnej mapy – digitalizácia nástrojov, modernizácia IT vybavenia a analytické kapacity

Ako podpora reorganizácie súdneho systému sa vyvinú nové centrálne informačné systémy súdnictva pre elektronizáciu procesov (Obchodný register a Centralizovaný systém súdneho riadenia). Pre zefektívnenie práce sudcov a súdnych zamestnancov sa zmodernizuje hardvérové a softvérové vybavenie súdov vrátane techniky pre online komunikáciu a digitalizáciu zbierky listín a súdnych spisov. Vytvorí sa podporná analytická platforma pre sprístupňovanie judikatúry (praktickej aplikácie práva v súdnych rozhodnutiach) na súdoch.